sahypa-baş

Klapanlar

 • göni ýyladyş klapan, temperatura gözegçilik, elektron temperatura gözegçilik kellesi

  göni ýyladyş klapan, temperatura gözegçilik, elektron temperatura gözegçilik kellesi

  Göni H klapan, köplenç HVAC enjamlarynda ulanylýan temperatura gözegçisi.Esasan klapan oturgyçlary, klapan diskleri, klapan korpuslary we birleşdiriji bogunlar ýaly dürli komponentlerden durýar we el bilen ýa-da awtomatiki dolandyrylyp bilner.Esasy komponenti, içerdäki temperaturany takyk sazlap bilýän we şeýlelik bilen energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak maksadyna ýetip bilýän elektron temperatura gözegçilik kellesidir.Bu klapan pes ses, antifriz funksiýasy we aňsat işlemek aýratynlyklaryna eýedir.Programma meýdanlary boýunça göni H klapanlary ýyladyş gözegçiliginde, radiatorlarda, gazanlarda, poly ýylatmakda we beýleki HVAC enjamlarynda giňden ulanylýar.Takyk düzgünleşdirilmegi we energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak aýratynlyklary sebäpli, içerki daşky gurşawy dolandyrmakda-da uly amaly bar.Mundan başga-da, göni H klapan önümçilik döwründe hemişelik temperatura gurşawyny gazanmak üçin iri zawod ussahanalarynda temperatura gözegçilik etmek üçin hem ulanylyp bilner.Gysgaça aýtsak, göni H klapan HVAC enjamlarynda we içerdäki daşky gurşaw dolandyryşynda giňden ulanylýan möhüm temperatura bolup, temperatura gözegçilikde möhüm rol oýnaýar.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.

 • Burçly H-klapan, Temperatura gözegçilik ediji, Klapan oturgyjy, Klapan diski

  Burçly H-klapan, Temperatura gözegçilik ediji, Klapan oturgyjy, Klapan diski

  Burç görnüşli H klapan, ýyladyş we kondisioner ulgamlarynda köplenç ulanylýan temperatura gözegçisi.Esasan klapan korpusyndan, klapan oturgyjyndan, klapan diskinden we beýleki böleklerinden durýar.Esasy komponenti, energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak maksadyna ýetmek üçin içerdäki temperaturany takyk dolandyryp bilýän “Elektron” temperatura gözegçiligi kellesidir.Bu klapan suwuň syzmagynyň we poslamagynyň öňüni almak, ýönekeý işlemek we uzak ömrüň dowamlylygyna eýe.H burç klapanlary esasan ýaşaýyş, söwda we senagat binalarynda HVAC ulgamlarynda, şol sanda radiator, gazanlar we ýeriň aşagyndaky ýyladyş ýaly enjamlarda ulanylýar.Mundan başga-da, söwda merkezleri, myhmanhanalar, teatrlar we beýleki ýerler ýaly uly binalarda ýapyk kondisioner ulgamlary üçin hem ulanylyp bilner.H burç görnüşli klapan, önümçilik döwründe temperatura gözegçilik etmek we önümçiligiň hilini üpjün etmek üçin derman, himiýa, iýmit gaýtadan işlemek we ş.m. ýaly ugurlarda giňden ulanylýar.Gysgaça aýtsak, H burçly klapanlar içerdäki rahatlygy saklamak we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ýyladyş, kondisioner we senagat önümçiligi ýaly ugurlarda giňden ulanylýar.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.

 • STA bürünç basyşyny azaldýan klapan, akymy kadalaşdyrmak, basyşy goýbermek, howpsuzlygy üpjün etmek, basyşy peseltmek klapan

  STA bürünç basyşyny azaldýan klapan, akymy kadalaşdyrmak, basyşy goýbermek, howpsuzlygy üpjün etmek, basyşy peseltmek klapan

  Basyşy peseldýän klapan, turbageçiriji ulgamdaky suwuk basyşy gözegçilikde saklamak ýa-da azaltmak üçin ulanylýan enjam.Çykyş basyşynyň hemişe durnukly bolmagyny üpjün etmek üçin giriş we çykyş basyşlarynyň arasyndaky tapawudy awtomatiki düzedip biler.Basyşy azaldýan klapanyň iş prinsipi, giriş basyşy gaty ýokary bolanda, klapan açylýar we artykmaç suwuklygy galyndy suwuk ulgamyna goýberýär.Giriş basyşy kesgitlenen bahadan pes bolanda, klapan ýapylýar we kesgitlenen bahanyň çäginde çykyş basyşyny saklaýar.

 • Basyşy azaldýan klapan, Akymy kadalaşdyrmak, Howpsuzlyk kepilligi, Klapan korpusy, Disk, Bahar

  Basyşy azaldýan klapan, Akymy kadalaşdyrmak, Howpsuzlyk kepilligi, Klapan korpusy, Disk, Bahar

  Basyşy azaldýan klapan, belli bir aralykda suwuk basyşy dolandyrmak we saklamak üçin ulanylýan enjamdyr.Ulgam işiniň howpsuzlygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin zerur basyşda ýokary basyşly bug ýa-da gaz suwuklygyny zerur basyşa azaldyp biler.Basyşy azaldýan klapanyň düzümine esasan klapan korpusy, klapan diski, pru springina, sazlaýjy nurbat we beýleki bölekler girýär.Klapan korpusy basyşy peseldýän klapanyň esasy organydyr we adatça mis, çoýun, poslamaýan polat we ş.m. ýaly materiallar saýlanýar.Klapan diski, adatça silindr ýa-da konus gurluşyny ulanyp, suwuklygy dolandyrmagyň esasy bölegi.Bahar, klapan diskini sazlamak üçin güýç çeşmesidir, sazlaýjy nurbat bolsa baharyň basyşyny sazlamak üçin ulanylýar.Programma meýdany: Basyşy azaldýan klapanlar, esasan gazlaryň we bugyň basyşyny gözegçilikde saklamak üçin nebit, himiýa, metallurgiýa we güýç ýaly pudaklarda giňden ulanylýar.Nebit we himiýa önümçiliginde, tutuş ulgam işiniň howpsuzlygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin ýokary basyşly gazlary dolandyrmak we sazlamak üçin basyşy azaldýan klapanlar giňden ulanylýar;Energetika pudagynda basyşy azaldýan klapanlar, esasan, gazanlaryň we turbinaly enjamlaryň elektrik ulgamynyň basyşyny gözegçilikde saklamak, ony mehaniki we elektrik energiýasynyň çykarylyşyna öwürmek üçin ulanylýar;Polat we metallurgiýa ýaly pudaklarda basyşy peseldýän klapanlar ýokary temperaturaly we ýokary basyşly gazlary dolandyrmak we kadalaşdyrmak, ulgam işiniň howpsuzlygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin esasy enjamlardan biridir.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.

 • STA gazanlar ulgamy gaty möhürli klapan çeýe gollanma gazanlar klapan basyşyna gözegçilik akymy kadalaşdyryjy gazanlar klapan temperatura kadalaşdyryş gazany klapan howpsuzlygy kepillendiriş gazany

  STA gazanlar ulgamy gaty möhürli klapan çeýe gollanma gazanlar klapan basyşyna gözegçilik akymy kadalaşdyryjy gazanlar klapan temperatura kadalaşdyryş gazany klapan howpsuzlygy kepillendiriş gazany

  Gazan klapany, gaz ulgamynda suwuň ýa-da bugyň akymyna gözegçilik etmek üçin ulanylýan klapan.Adatça, klapan korpusy, klapan örtügi, klapan baldagy, klapan oturgyjy, klapan diski we ş.m. ýaly böleklerden durýar. Gazan klapanlary, adatça, demir, bürünç, polat ýa-da poslamaýan polat ýaly ýokary temperatura we poslama garşy materiallardan ýasalýar. ýokary basyşly we ýokary temperaturaly şertlerde uzak möhletli durnukly işlemegini üpjün etmek.

 • gazan ulgamy, gaty möhürlenen gazan klapan, çeýe ugrukdyryjy gazan klapan, basyş gözegçiligi

  gazan ulgamy, gaty möhürlenen gazan klapan, çeýe ugrukdyryjy gazan klapan, basyş gözegçiligi

  Gazan klapan, gazadaky suwuklyklaryň (köplenç suw we bug) basyşyny, akymynyň tizligini we temperaturasyny gözegçilikde saklamak üçin ulanylýan klapan.Bu gazan ulgamynyň möhüm düzüm bölegi bolup, basyşy dolandyrmakda, akymy kadalaşdyrmakda we howpsuzlygy üpjün etmekde rol oýnap biler.Adaty gazan klapanlaryna howpsuzlyk klapanlary, sazlaýjy klapanlar, obeer şary klapanlary, barlag klapanlary we işleýiş klapanlary girýär.Gazan klapanlary elektrik ulgamlary, himiki gaýtadan işlemek, nebit we gaz çykarmak, awtomatiki dolandyryş we mehaniki enjamlar ýaly ugurlarda giňden ulanylýar.Kuwwat ulgamynda, gaz ulgamynyň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin gazanyň içindäki suwuklygyň basyşyny we temperaturasyny gözegçilikde saklamak üçin gazanlar ulanylýar.Himiki bejeriş pudagynda, himiki reaksiýalar wagtynda ideal himiki reaksiýalara ýetmek üçin gazanyň klapanlary himiki reaksiýalar wagtynda suwuklyklaryň akymyny we basyşyny sazlamak üçin ulanylyp bilner.Nebit we gaz çykarmak pudagynda, nebit we gaz çykarmagyň netijeliligini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin nebitiň we gazyň akymyna we basyşyna gözegçilik etmek üçin gazan klapanlary ulanylyp bilner.Awtomatiki dolandyryş we mehaniki enjamlar ulgamynda enjamlaryň kadaly işlemegini we işleýşini üpjün etmek üçin suwuklyklaryň akymyna we basyşyna gözegçilik etmek üçin gazan klapanlary ulanylyp bilner.Gysgaça aýtsak, suwuklyk akymyna, basyşyna we temperaturasyna gözegçilik etmegi talap edýän pudaklarda gazanlar klapanlary giňden ulanylýar.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.

 • magnit arassalaýjy, metal bölejikleriniň hapalanmagy, magnit süzgüç, ýokary güýçli hemişelik magnit, turbageçirijiniň petiklenmegi

  magnit arassalaýjy, metal bölejikleriniň hapalanmagy, magnit süzgüç, ýokary güýçli hemişelik magnit, turbageçirijiniň petiklenmegi

  Magnit hapalary aýyrmak, suwuk turbalarda metal bölejikleriniň hapalanmagyny aýryp bilýän enjamdyr.Turbageçirijidäki metal bölejiklerini magnit süzgüç ekranyna siňdirmek üçin ýokary güýçli hemişelik magnitleriň magnit güýjüni ulanýar we şeýlelik bilen arassalamak maksadyna ýetýär.Magnit arassalaýjylar, suw arassalamak, nebithimiýa, metallurgiýa, dökünler, ýeňil senagat, elektrik, gurluşyk materiallary we beýleki pudaklarda senagat pudaklarynda giňden ulanylýar.Applicationörite ulanylýan ýerler şulary öz içine alýar: 1. Gazan ulgamy: Magnit hapalary aýyrmak, gaz ulgamyndaky metal bölejikleri aýryp biler, turbageçirijileriň we enjamlaryň zaýalanmagynyň öňüni alyp biler we ulgamyň işleýiş netijeliligini we ömrüni ýokarlandyryp biler.2. Sowadyjy ulgam: Magnit hapalary aýyrmak sowadyş ulgamyndaky metal bölejikleri aýryp, sowadyjy enjamlary gorap we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldyp biler.3. Nebit ýataklaryndan peýdalanmak: Magnit hapalary aýyrmak, nebit ýataklarynda metal bölejikleri aýryp, nebit ýatak enjamlaryny gorap biler we nebit ýataklaryny ulanmagyň netijeliligini ýokarlandyryp biler.4. Himiýa önümçiligi: Magnit hapalary aýyrmak, hapalaýjy maddalaryň himiki önümçilikde önümçilige girmeginiň öňüni alyp, önümiň hilini we önümçiligiň howpsuzlygyny üpjün edip biler.Gysgaça aýdanyňda, magnitli hapalary aýyrmak, suwuk turbageçirijileri we enjamlary arassalamak we goramak üçin giňden ulanylyp bilinýän täsirli we ygtybarly kir aýyrmak enjamydyr.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.

 • F * M ýüplükli howpsuzlyk klapan, basyş howpsuzlygy klapan, aşa ýükden goramak, turbageçiriji klapan

  F * M ýüplükli howpsuzlyk klapan, basyş howpsuzlygy klapan, aşa ýükden goramak, turbageçiriji klapan

  F * M sapakly howpsuzlyk klapan, turbageçiriji ulgamlarynda ýörite ulanylýan basyş howpsuzlygyny goraýjy enjamdyr.Onuň aýratynlyklaryny ulanmak aňsat, ýönekeý gurluş, ygtybarly işlemek we durnukly öndürijilik.Bu howpsuzlyk klapan pes açyk basyşyň, durnukly akym akymynyň we takyk sazlamagyň artykmaçlyklaryna eýedir, bu aşa köp basyş sebäpli turbageçirijileriň ýarylmagynyň öňüni alyp biler we şeýlelik bilen howpsuzlyk hadysalarynyň ýüze çykmagynyň öňüni alar.Mundan başga-da, F * M ýüplükli howpsuzlyk klapany çalşyp boljak çeşmelere eýe bolup, ony uzak we ömri uzak saklap, ygtybarly we ygtybarly edýär.Turbageçirijileriň we enjamlaryň howpsuz işlemegini goramak üçin F * M ýüplükli howpsuzlyk klapanlary nebithimiýa, ýadro elektrik stansiýalary, himiki derman önümleri, metallurgiýa we energiýa ýaly pudaklarda turbageçiriji ulgamlarda giňden ulanylýar.Esasan diametri DN15-50mm, basyş derejesi PN10-64 we temperatura diapazony -196 ℃ 650 with bolan turbageçiriji ulgamlar üçin amatlydyr.Senagat awtomatiki dolandyryş enjamlary we senagat howpsuzlygy enjamlary pudagynda F * M sapakly howpsuzlyk klapanlary hem möhüm rol oýnaýar.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.

 • F * F sapakly howpsuzlyk klapan, basyş howpsuzlygy klapan, aşa ýükden goramak, turbageçiriji klapan, nebithimiýa senagaty

  F * F sapakly howpsuzlyk klapan, basyş howpsuzlygy klapan, aşa ýükden goramak, turbageçiriji klapan, nebithimiýa senagaty

  F * F ýüplükli howpsuzlyk klapan, turbageçirijilerde aşa basyşy çykarmak üçin ulanylýan klapan, basyş howpsuzlygy klapany hem diýilýär.Bahar, porşen, möhürleýji halka, klapan örtügi we beýleki bölekleri sazlaýan klapan korpusyndan durýar.Geçirijidäki basyş bellenen bahadan ýokary bolsa, artykmaç basyşy çykarmak üçin klapan awtomatiki usulda açylýar.Howpsuzlyk klapanynyň bu görnüşi turbageçirijileri we enjamlary basyşyň artykmaçlygyndan ýa-da basyşyň tötänleýin üýtgemeginden gorap biler.F * F sapakly howpsuzlyk klapanlary, esasan, ýokary basyşly şertlerde enjamlaryň we turbageçiriji ulgamlaryň işleýşine gözegçilik etmek üçin nebit, nebithimiýa, himiýa, metallurgiýa we energiýa ýaly önümçilik liniýalarynda ulanylýar.Bu önüm ygtybarly hil, amatly ulanmak we takyk işlemek aýratynlyklaryna eýedir.Dürli turbanyň diametrlerine we basyş derejelerine uýgunlaşyp bilýär we energiýa desgalary, ýadro desgalary, nebithimiýa we beýleki pudaklarda dürli senagat ýagdaýlarynda giňden ulanylýar.Howpsuzlyk klapanlarynyň ulanylmagy nebit we tebigy gaz ýaly pudaklarda gaty giňdir.Nebit, nebithimiýa, himiýa, metallurgiýa we energiýa ýaly pudaklaryň enjam enjamlarynda syzmak meselesi köplenç ýüze çykýar.Howpsuzlyk klapanlarynyň wezipesi awtomatiki gözegçiligi gazanmak we enjamlaryň we işgärleriň howpsuzlygyny üpjün etmekdir.Käbir ýokary basyşly gämilerde we reaktorlarda howpsuzlyk klapanlary hem aýrylmaz dolandyryş enjamlarydyr.Gysgaça aýtsak, F * F ýüplükli howpsuzlyk klapan, esasan ýokary basyşly şertlerde enjamlaryň we turbageçiriji ulgamlaryň işleýşine gözegçilik etmek, turbageçirijileri we enjamlary basyş artykmaçlygyndan goramak üçin ulanylýan möhüm turbageçiriji klapandyr we häzirki zaman senagatynda möhüm howpsuzlyk enjamydyr.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.

 • aýlaw kir ýuwýan maşyn kran, bürünç material, el bilen dolandyrmak, suw akymy, suw basyşy, akym gözegçiligi

  aýlaw kir ýuwýan maşyn kran, bürünç material, el bilen dolandyrmak, suw akymy, suw basyşy, akym gözegçiligi

  Aýlanýan kir ýuwýan maşyn kran, kir ýuwujy maşynlar üçin ýörite döredilen, ýokary hilli bürünç materialdan ýasalan, çydamlylygy we poslama garşylygy bolan kran.Bu kran suw akymyny we basyşyny el bilen dolandyryp bilýär we akym gözegçisi we suw akymyny sazlaýjy bilen enjamlaşdyrylyp, ulanyjylara suwuň akymyna we intensiwligine takyk gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär, suw çeşmelerini netijeli tygşytlaýar.Ekologiýa taýdan arassa we tygşytly önüm.Öý kir ýuwýan maşynlar üçin amatly bolmakdan başga-da, düwme görnüşli kir ýuwýan maşyn kranlary myhmanhanalar, myhmanhanalar, hassahanalar, kir ýuwýan dükanlar we ş.m. söwda we senagat pudaklarynda giňden ulanylyp bilner. Suw akymynyň takyk gözegçiligi dürli zerurlyklary kanagatlandyryp biler. dürli gurşawdan we ulanyjylardan.Mundan başga-da, aýlaw kir ýuwýan maşyn kran, ulanyjylaryň ulanmagy we işlemegi üçin amatly we dürli ulanyjy isleglerini kanagatlandyryp bilýän gulplama funksiýasyna eýedir.Gysgaça aýdylanda, aýlanýan kir ýuwýan maşyn kranlary giň ulanylyş, suw tygşytlamak we ýokary çydamlylyk artykmaçlyklaryna eýe bolup, ony ýokary amaly kran önümine öwürýär.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.

 • bürünç kranlar, suw akymyna gözegçilik, aýlanýan çybyklar, klapanlar, akymy kadalaşdyrmak, basyşy sazlamak, çydamlylyk

  bürünç kranlar, suw akymyna gözegçilik, aýlanýan çybyklar, klapanlar, akymy kadalaşdyrmak, basyşy sazlamak, çydamlylyk

  Bürünç kran, öý we senagat şertlerinde giňden ulanylýan suw akymyna gözegçilik enjamy.Highokary güýji, poslama garşylygy we çydamlylygy bilen bürünç materialdan ýasalýar.Bu önüm içerki dizaýnda we gurluşda innowasiýa tehnologiýasyny kabul edýär, akym we basyşy kadalaşdyrmak üçin aýlanýan çybyklar we klapanlar arkaly suw akymyna gözegçilik edip biler.Bürünç kranlar zerur bolanda beýleki suw turbalaryna ýa-da enjamlaryna birikdirilip bilner.Programma meýdany: Bürünç kranlar öý, söwda we senagat pudaklarynda giňden ulanylýar.Öý hojalygynda duş kellesi, hammam enjamlary, kir ýuwýan maşyn, aşhana kranlary we ş.m. ulanylýar. Söwda meýdanynda bürünç kranlar köplenç myhmanhanalarda, restoranlarda, köpçülik hajathanalarynda we beýleki ýerlerde bolýar.Senagat pudagynda bürünç suw burunlary prosese gözegçilik, awtomatlaşdyryş we beýleki ugurlarda ulanylýar.Gurmak we ulanmak aňsatlygy, şeýle hem berk we çydamly tebigaty sebäpli bürünç kranlar giňden ulanylýan we meşhur suw akymyna gözegçilik enjamyna öwrüldi.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.

 • bürünç material, el bilen dolandyrmak, akymy dolandyrmak, suw akymyny sazlaýjy, suw tygşytlaýjy we energiýa tygşytlaýjy, täjirçilik amaly

  bürünç material, el bilen dolandyrmak, akymy dolandyrmak, suw akymyny sazlaýjy, suw tygşytlaýjy we energiýa tygşytlaýjy, täjirçilik amaly

  Bürünç burçly klapan, el bilen dolandyrylýan suw turbasynyň aksesuarlary, esasan bürünç materialdan ýasalan, oňat çydamlylygy we mehaniki öndürijiligi bilen, suw akymyna we basyşyna täsir edip bilýär.Bu önümiň esasy wezipesi, suw çeşmelerini tygşytlamagy we daşky gurşawy goramagy maksat edinýän akym gözegçisi we suw akymyny sazlaýjy bolup hyzmat etmekdir.Bürünç burçly klapanyň köp sanly amaly bar we söwda, senagat, myhmanhana, myhmanhana, hassahana, kir ýuwmak we beýleki ugurlarda ulanylyp bilner.Söwda we senagat pudaklarynda bürünç burç klapanlary esasan maşynlarda, önümçilik liniýalarynda we zawodlarda suw turba ulgamlaryna gözegçilik etmek üçin ulanylýar.Myhmanhanalar, myhmanhanalar, hassahanalar, kir ýuwulýan ýerler we ş.m. ýaly köpçülik ýerlerinde bürünç burç klapanlary esasan suw turbalaryna gözegçilik etmek we goldamak üçin ulanylýar.Gysgaça aýdanyňda, bürünç burçly klapan, suw akymyna we basyşyna täsirli gözegçilik edip, suw çeşmelerini tygşytlap we daşky gurşawy gorap bilýän güýçli, çydamly, ygtybarly we giňden ulanylýan suw turbalarydyr.Dürli pudaklarda aýrylmaz we möhüm guraldyr.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2