sahypa-baş

önüm

F * M ýüplükli howpsuzlyk klapan, basyş howpsuzlygy klapan, aşa ýükden goramak, turbageçiriji klapan

gysga düşündiriş:

F * M sapakly howpsuzlyk klapan, turbageçiriji ulgamlarynda ýörite ulanylýan basyş howpsuzlygyny goraýjy enjamdyr.Onuň aýratynlyklaryny ulanmak aňsat, ýönekeý gurluş, ygtybarly işlemek we durnukly öndürijilik.Bu howpsuzlyk klapan pes açyk basyşyň, durnukly akym akymynyň we takyk sazlamagyň artykmaçlyklaryna eýedir, bu aşa köp basyş sebäpli turbageçirijileriň ýarylmagynyň öňüni alyp biler we şeýlelik bilen howpsuzlyk hadysalarynyň ýüze çykmagynyň öňüni alar.Mundan başga-da, F * M ýüplükli howpsuzlyk klapany çalşyp boljak çeşmelere eýe bolup, ony uzak we ömri uzak saklap, ygtybarly we ygtybarly edýär.Turbageçirijileriň we enjamlaryň howpsuz işlemegini goramak üçin F * M ýüplükli howpsuzlyk klapanlary nebithimiýa, ýadro elektrik stansiýalary, himiki derman önümleri, metallurgiýa we energiýa ýaly pudaklarda turbageçiriji ulgamlarda giňden ulanylýar.Esasan diametri DN15-50mm, basyş derejesi PN10-64 we temperatura diapazony -196 ℃ 650 with bolan turbageçiriji ulgamlar üçin amatlydyr.Senagat awtomatiki dolandyryş enjamlary we senagat howpsuzlygy enjamlary pudagynda F * M sapakly howpsuzlyk klapanlary hem möhüm rol oýnaýar.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

5058-2
5058-3

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň?

1. 1984-nji ýyldan gözbaş alýan miras bilen, bu pudakdaky tejribämiz bilen tapawutlanýan klapanlaryň ilkinji öndürijisi hökmünde tanalýarys.
2. Aýlyk önümçilik kuwwaty 1 million toplum bilen buýsanýarys, çalt we netijeli eltiş çözgütleri bilen üpjün edýäris.
3. Öwrenişimizdäki her bir klapan, ýokary hilli we öndürijilik derejesini üpjün edip, içgin synagdan geçýär.
4. Gaty hil gözegçilik çärelerine we wagtynda eltip bermäge bolan ygrarlylygymyz, üýtgewsiz ygtybarlylyk we durnuklylyk önümlerini eltmäge mümkinçilik berýär.
5. Satuwdan öňki gözleglerden başlap, satuwdan soňky goldawa çenli ähli müşderi syýahatynda çalt we täsirli aragatnaşykda tejribe alyň.
6. Döwrebap laboratoriýamyz, milli, Europeanewropa we beýleki degişli ülňülere laýyklykda önümlerimizde giňişleýin synag synaglaryny geçirmäge mümkinçilik berýän, CNAS tarapyndan tassyklanan milli laboratoriýa üçin gabat gelýär.Suw we gaz klapanlary üçin köp sanly standart synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylan, çig mal derňewini, önüm maglumatlaryny synagdan geçirmegi we durmuş synagyny öz içine alýan önümlerimiziň her bir möhüm ugrunda ýokary hilli gözegçilik edýäris.Mundan başga-da, kompaniýamyz hiliň kepili we müşderiniň ynamy üýtgewsiz hiliň esasynda gurulýandygyna berk ynanmak bilen ISO9001 hil dolandyryş ulgamyna eýerýär.Önümlerimizi halkara ülňülerine laýyklykda berk synagdan geçirip, global ösüşlerden habarly bolmak bilen, içerki we halkara bazarlarda berk orny eýeleýäris.

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. Biziň kompaniýamyz şol bir pudakda önümçilik enjamlarynyň giň toplumyna eýedir.20-den gowrak ýasama maşyn, 30-dan gowrak aýratyn klapan görnüşi, HVAC önümçilik turbinalary, 150-den gowrak kiçi CNC maşyn gurallary, 6 el bilen gurnama liniýalary, 4 awtomatiki gurnama liniýalary we öňdebaryjy önümçilik tehnologiýasy bilen, berk hil standartlaryny berjaý etmegi maksat edinýäris we berk önümçilige gözegçilik çäreleri.Bu üýtgewsiz yhlas, müşderilere gyssagly jogap wagty we ýokary derejeli hyzmat bermäge mümkinçilik berýär.
2. Müşderi tarapyndan berlen çyzgylardan we nusgalardan peýdalanmak bilen, dürli önüm öndürmek mümkinçiligimiz bar.Mundan başga-da, köp mukdarda sargyt üçin goşmaça galyndy çykdajylarynyň zerurlygy ýok.
3. OEM / ODM gaýtadan işlemegini tüýs ýürekden garşylaýarys, müşderileri aýratyn talaplaryna laýyk gelýän ýöriteleşdirilen çözgütleri taýýarlamakda biziň bilen hyzmatdaşlyga çagyrýarys.
4. Müşderilere önümlerimiziň hilini we öndürijiligini ilkinji gezek başdan geçirmäge mümkinçilik berýän nusga haýyşlaryny we synag sargytlaryny höwes bilen kabul edýäris.

Marka hyzmaty

STA "müşderiler üçin hemme zat, müşderi bahasyny döretmek" hyzmat pelsepesine eýerýär, müşderiniň isleglerine ünsi jemleýär we birinji derejeli hil, tizlik we garaýyş bilen "müşderiniň garaşyşlaryndan we pudak standartlaryndan" ýokary hyzmatlara ýetýär.

önüm-img-1
önüm-img-2
önüm-img-3
önüm-img-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň