sahypa-baş

önüm

gazan ulgamy, gaty möhürlenen gazan klapan, çeýe ugrukdyryjy gazan klapan, basyş gözegçiligi

gysga düşündiriş:

Gazan klapan, gazadaky suwuklyklaryň (köplenç suw we bug) basyşyny, akymynyň tizligini we temperaturasyny gözegçilikde saklamak üçin ulanylýan klapan.Bu gazan ulgamynyň möhüm düzüm bölegi bolup, basyşy dolandyrmakda, akymy kadalaşdyrmakda we howpsuzlygy üpjün etmekde rol oýnap biler.Adaty gazan klapanlaryna howpsuzlyk klapanlary, sazlaýjy klapanlar, obeer şary klapanlary, barlag klapanlary we işleýiş klapanlary girýär.Gazan klapanlary elektrik ulgamlary, himiki gaýtadan işlemek, nebit we gaz çykarmak, awtomatiki dolandyryş we mehaniki enjamlar ýaly ugurlarda giňden ulanylýar.Kuwwat ulgamynda, gaz ulgamynyň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin gazanyň içindäki suwuklygyň basyşyny we temperaturasyny gözegçilikde saklamak üçin gazanlar ulanylýar.Himiki bejeriş pudagynda, himiki reaksiýalar wagtynda ideal himiki reaksiýalara ýetmek üçin gazanyň klapanlary himiki reaksiýalar wagtynda suwuklyklaryň akymyny we basyşyny sazlamak üçin ulanylyp bilner.Nebit we gaz çykarmak pudagynda, nebit we gaz çykarmagyň netijeliligini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin nebitiň we gazyň akymyna we basyşyna gözegçilik etmek üçin gazan klapanlary ulanylyp bilner.Awtomatiki dolandyryş we mehaniki enjamlar ulgamynda enjamlaryň kadaly işlemegini we işleýşini üpjün etmek üçin suwuklyklaryň akymyna we basyşyna gözegçilik etmek üçin gazan klapanlary ulanylyp bilner.Gysgaça aýtsak, suwuklyk akymyna, basyşyna we temperaturasyna gözegçilik etmegi talap edýän pudaklarda gazanlar klapanlary giňden ulanylýar.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

5077-2
5077-3

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň?

1. 1984-nji ýyldan başlap, klapanlarda ýöriteleşen abraýly öndüriji.
2. Ajaýyp aýlyk önümçilik kuwwatymyz 1 million toplum, wagt talaplaryňyza çalt eltilmegini üpjün edýär.
3. Her bir klapan, berk hil barlagymyzyň bir bölegi hökmünde içgin synagdan geçýär.
4. Önümlerimiziň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik çärelerini goldaýarys we wagtynda eltip bermegi ileri tutýarys.
5. Satuwdan öňki başlangyç tapgyrdan başlap, satuwdan soňky goldawyna çenli öz wagtynda jogap bermäge we netijeli aragatnaşyk saklamaga borçlanýarys.
6. Kompaniýamyzyň laboratoriýasy, milli, Europeanewropa we beýleki degişli ülňülere laýyklykda önümlerimizde synag synaglaryny geçirmäge ukyply CNAS tarapyndan tassyklanan laboratoriýa bilen deňdir.Suw we gaz klapanlary üçin çig mal derňewini, önüm maglumatlaryny we durmuş synagyny öz içine alýan ähli standart ölçeg enjamlaryna eýe.Bu, önümlerimiziň her bir möhüm tarapynda ýokary hilli gözegçiligi gazanmaga mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, hiliň barlagynyň we müşderileriň ynamynyň durnukly hiliň esasynda döredilendigine berk ynanýarys, ISO9001 hil dolandyryş ulgamyna eýerýäris.Önümlerimizi halkara ülňülerine esaslanýan berk barlamak we global ösüşlerden habarly bolmak bilen, içerki we daşarky bazarlarda agdyklyk edýän orny eýelemäge ökde.

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. Biziň kompaniýamyz 20-den gowrak ýasama maşyn, 30-dan gowrak dürli klapan görnüşi, HVAC önümçilik turbinalary, 150-den gowrak kiçi CNC maşyn gurallary, 6 el bilen gurnama liniýalary, 4 awtomatlaşdyrylan gurnama liniýalary we şol bir pudakda köp sanly çeşmä eýe. ösen önümçilik enjamlarynyň toplumlaýyn toplumy.Gaty hil ülňülerini goldamak we berk önümçilige gözegçilik çärelerini durmuşa geçirmek bilen, gyssagly jogap bermek we müşderilere ýokary hyzmat bermek ukybymyza ynanýarys.
2. Müşderiler tarapyndan hödürlenýän çyzgylardan we nusgalardan peýdalanyp, köp sanly haryt öndürmek ukybyna eýe.Mundan başga-da, köp mukdarda sargytlar üçin galyplara goşmaça çykdajylaryň zerurlygy ýok.
3. OEM / ODM gaýtadan işlemegini tüýs ýürekden garşylaýarys, müşderilere aýratyn zerurlyklaryna laýyk gelýän çözgütleri döretmekde biziň bilen hyzmatdaşlyk etmäge mümkinçilik berýäris.
4. Müşderilere önümlerimiziň hilini öz gözüňiz bilen görmäge we ynamly karar bermäge mümkinçilik berýän nusga haýyşlaryny we synag sargytlaryny kabul etmekden hoşal.

Marka hyzmaty

STA müşderi üçin "hemmesi müşderi üçin, müşderiniň gymmatyny döredýär" ýörelgesine eýerýär, müşderiniň talaplaryna ünsi jemleýär we ajaýyp hil, tizlik we özüni alyp barmak arkaly "müşderiniň garaşyşlaryndan we pudak kadalaryndan ýokary" hyzmatlara ýetýär.

önüm-img-1
önüm-img-2
önüm-img-3
önüm-img-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň