sahypa-baş

önüm

magnit arassalaýjy, metal bölejikleriniň hapalanmagy, magnit süzgüç, ýokary güýçli hemişelik magnit, turbageçirijiniň petiklenmegi

gysga düşündiriş:

Magnit hapalary aýyrmak, suwuk turbalarda metal bölejikleriniň hapalanmagyny aýryp bilýän enjamdyr.Turbageçirijidäki metal bölejiklerini magnit süzgüç ekranyna siňdirmek üçin ýokary güýçli hemişelik magnitleriň magnit güýjüni ulanýar we şeýlelik bilen arassalamak maksadyna ýetýär.Magnit arassalaýjylar, suw arassalamak, nebithimiýa, metallurgiýa, dökünler, ýeňil senagat, elektrik, gurluşyk materiallary we beýleki pudaklarda senagat pudaklarynda giňden ulanylýar.Applicationörite ulanylýan ýerler şulary öz içine alýar: 1. Gazan ulgamy: Magnit hapalary aýyrmak, gaz ulgamyndaky metal bölejikleri aýryp biler, turbageçirijileriň we enjamlaryň zaýalanmagynyň öňüni alyp biler we ulgamyň işleýiş netijeliligini we ömrüni ýokarlandyryp biler.2. Sowadyjy ulgam: Magnit hapalary aýyrmak sowadyş ulgamyndaky metal bölejikleri aýryp, sowadyjy enjamlary gorap we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldyp biler.3. Nebit ýataklaryndan peýdalanmak: Magnit hapalary aýyrmak, nebit ýataklarynda metal bölejikleri aýryp, nebit ýatak enjamlaryny gorap biler we nebit ýataklaryny ulanmagyň netijeliligini ýokarlandyryp biler.4. Himiýa önümçiligi: Magnit hapalary aýyrmak, hapalaýjy maddalaryň himiki önümçilikde önümçilige girmeginiň öňüni alyp, önümiň hilini we önümçiligiň howpsuzlygyny üpjün edip biler.Gysgaça aýdanyňda, magnitli hapalary aýyrmak, suwuk turbageçirijileri we enjamlary arassalamak we goramak üçin giňden ulanylyp bilinýän täsirli we ygtybarly kir aýyrmak enjamydyr.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

5215-3
5215-2

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň?

1. 1984-nji ýylda döredilen, biz klapanlarda ýöriteleşen meşhur öndüriji.
2. 1 million toplumly aýlyk önümçilik kuwwatymyz çalt eltip bermäge mümkinçilik berýär.
3. Arkaýyn boluň, her bir klapan işimiziň aýrylmaz bölegi hökmünde giňişleýin synagdan geçýär.
4. Gaty hil gözegçiligi çärelerine we wagtynda eltip bermek baradaky üýtgewsiz ygrarlylygymyz önümlerimiziň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny üpjün edýär.
5. Satuwdan öňki başlangyç döwürlerden başlap, satuwdan soňky goldawa çenli öz wagtynda jogap bermegi we täsirli aragatnaşygy ileri tutýarys.
6. Kompaniýamyzyň laboratoriýasy, milli, Europeanewropa we beýleki ykrar edilen ülňülere laýyklykda önümlerimizde synag synaglaryny geçirmäge mümkinçilik berýän abraýly CNAS kepillendirilen milli laboratoriýa bilen deňeşdirilýär.Suw we gaz klapanlary üçin standart synag enjamlarynyň doly toplumy bilen üpjün edilen, çig mal derňewinden başlap, önüm maglumatlary synagyna we durmuş synagyna çenli önümimizi ösdürmegiň her bir möhüm ugrunda iň ýokary hilli gözegçilik edýäris.Mundan başga-da, kompaniýamyz hiliň barlagynyň we müşderiniň ynamynyň yzygiderli we durnukly hile esaslanýandygyna berk ynanmak bilen ISO9001 hil dolandyryş ulgamyny goldaýar.Içerki we daşarky bazarlarda güýçli orny eýelemek üçin halkara ülňülerine laýyk gelýän önümi barlamak protokollaryna eýerýäris we hemişe ösýän global landşaft bilen sazlaşykly bolýarys.

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. Biziň kompaniýamyz şol bir pudakda köp sanly önümçilik mümkinçiliklerine eýe.20-den gowrak ýasama maşyn, 30-dan gowrak dürli klapan warianty, HVAC önümçilik turbinalary, 150-den gowrak kiçi CNC maşyn gurallary, 6 el bilen gurnama liniýasy, 4 awtomatlaşdyrylan gurnama liniýasy we ösen önümçilik enjamlarynyň täsirli toplumy ýaly ygtybarly infrastrukturamyz bar.Qualityokary hilli ülňüleri we berk önümçilik gözegçiligini saklamak baradaky üýtgewsiz ygrarlylygymyz, gymmatly müşderilerimize gyssagly we ajaýyp hyzmat bermäge mümkinçilik berýär.
2. Müşderiniň çyzgylaryny we nusgalaryny taýýar önümlere terjime etmek ukyby bilen köp ugurly önümçilik çözgüdini hödürleýäris.Mundan başga-da, köp mukdarda sargyt üçin goşmaça amatlylygy üpjün edip, galyndy çykdajylaryna bolan zerurlygy aradan aýyrýarys.
3. OEM / ODM gaýtadan işlemegi höwes bilen kabul edýäris, müşderileri aýratyn talaplaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen önümleri döretmek boýunça tejribämizi ulanmaga çagyrýarys.
4. Müşderilere tekliplerimizi başdan geçirmäge we ynamly habarly karar bermäge mümkinçilik berýän nusga haýyşlaryny we synag sargytlaryny mähirli garşylaýarys.

Marka hyzmaty

STA "müşderiler üçin hemme zat, müşderi bahasyny döretmek" hyzmat pelsepesine eýerýär, müşderiniň isleglerine ünsi jemleýär we birinji derejeli hil, tizlik we garaýyş bilen "müşderiniň garaşyşlaryndan we pudak standartlaryndan" ýokary hyzmatlara ýetýär.

önüm-img-1
önüm-img-2
önüm-img-3
önüm-img-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň