sahypa-baş

Biz hakda

hakda

Kompaniýanyň tertibi

Zhejiang Standard Valve Co., Ltd. (mundan beýläk STA diýlip atlandyrylýar) klapanlary, turba armaturlaryny, HVAC we beýleki önümleri öndürmekde ýöriteleşen kompaniýa.1984-nji ýylda esaslandyrylan bu kompaniýa, klapanlaryň paýtagty Zhejiang welaýatynyň uhuhuan şäherinde ýerleşýär.40 ýyllyk ösüşden we ösüşden soň, şol bir pudakda meşhur markalaryň birine öwrüldi.

Kompaniýanyň güýji

Kompaniýanyň meýdany 13,500 inedördül metr, gurluşyk meýdany 22,000 inedördül metr we 200-e golaý işgäri bar.Professional tehniki we hil dolandyryş topary bilen, şol bir pudakdaky önümçilik enjamlary we barlaghanalary bilen deňeşdirilýär.Häzirki wagtda bu kompaniýada 20-den gowrak ýasama we basýan maşyn, 30-dan gowrak dürli görnüşli klapan HVAC öndürýän suw çelekleri, 150-den gowrak kiçi CNC, 6 el bilen gurnama liniýasy, 4 awtomatiki gurnama liniýasy we beýleki ösen önümçilik enjamlary bar.Köp önümçilik enjamlary we hünärmen tehnikler STA tarapyndan öndürilen her önümiň ýokary hilli tehniki mazmuna we ajaýyp tejribä eýe bolmagyny üpjün edýärler.

Döredildi
+ ㎡
Meýdany örtýär
Işgärler
Countriesurtlar

Hyzmatymyz

Müşderilere tüýs ýürekden hyzmat edýän we satyn alyş çykdajylaryny tygşytlaýan ýokary hilli önümler bilen üpjün edýän kärhana hökmünde STA "gymmaty kesgitlemek we müşderiler bilen bilelikde ösmek" hyzmat düşünjesini we "müşderiniň garaşyşlaryndan ýokary we pudak standartlaryndan ýokary" hyzmat maksadyny döretdi. .Kompaniýa Biz ýokary hilli ülňüler we berk önümçilik gözegçiligi bilen müşderilere ilkinji jogap we ýokary derejeli hyzmat berip biljekdigimize berk ynanýarys.

未 命名 的 设计 - 1

STA-nyň işi dünýäniň 50-ä golaý ýurduny öz içine alýar we dünýä STA önümçiligini dünýä tanap we tanap biler ýaly iň oňat hilli önümleri dünýädäki her bir ulanyja ýetirmegi maksat edinýär.Geljekde STA hyzmat düşünjesine we hyzmat maksatlaryna boýun bolmagyny dowam etdirer, önümiň hilini we kärhanany dolandyrmagyň derejesini yzygiderli ýokarlandyrar, müşderilere has gowy önümler we hyzmatlar bilen üpjün eder, STA markasynyň bazar bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrar we pudagyň ösmegine ýolbaşçylyk eder.