sahypa-baş

önüm

göni ýyladyş klapan, temperatura gözegçilik, elektron temperatura gözegçilik kellesi

gysga düşündiriş:

Göni H klapan, köplenç HVAC enjamlarynda ulanylýan temperatura gözegçisi.Esasan klapan oturgyçlary, klapan diskleri, klapan korpuslary we birleşdiriji bogunlar ýaly dürli komponentlerden durýar we el bilen ýa-da awtomatiki dolandyrylyp bilner.Esasy komponenti, içerdäki temperaturany takyk sazlap bilýän we şeýlelik bilen energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak maksadyna ýetip bilýän elektron temperatura gözegçilik kellesidir.Bu klapan pes ses, antifriz funksiýasy we aňsat işlemek aýratynlyklaryna eýedir.Programma meýdanlary boýunça göni H klapanlary ýyladyş gözegçiliginde, radiatorlarda, gazanlarda, poly ýylatmakda we beýleki HVAC enjamlarynda giňden ulanylýar.Takyk düzgünleşdirilmegi we energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak aýratynlyklary sebäpli, içerki daşky gurşawy dolandyrmakda-da uly amaly bar.Mundan başga-da, göni H klapan önümçilik döwründe hemişelik temperatura gurşawyny gazanmak üçin iri zawod ussahanalarynda temperatura gözegçilik etmek üçin hem ulanylyp bilner.Gysgaça aýtsak, göni H klapan HVAC enjamlarynda we içerdäki daşky gurşaw dolandyryşynda giňden ulanylýan möhüm temperatura bolup, temperatura gözegçilikde möhüm rol oýnaýar.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

5049-2
5049-3

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň?

1. 1984-nji ýylda döredilen, biz klapanlarda ýöriteleşen meşhur öndüriji.
2. Aýda 1 million toplum önümçilik kuwwatymyz çalt eltilmegini üpjün edýär.
3. Her klapan hil standartlarymyza laýyk gelmek üçin içgin synagdan geçýär.
4. Hiliň berk gözegçilik çäreleri we wagtynda gowşurmak arkaly ygtybarlylygy we durnuklylygy üçin abraýymyzy saklaýarys.
5. Satuwdan öňki satuwdan başlap, tutuş satuw prosesinde çalt jogaplary we täsirli aragatnaşygy ileri tutýarys.
6. Kompaniýamyzyň laboratoriýasy, milli, Europeanewropa we beýleki ülňülere laýyklykda önümleriň synag synagyny ýeňilleşdirýän, milli tassyklanan CNAS laboratoriýasy bilen deňdir.Suw we gaz klapanlary üçin standart synag enjamlarymyzyň toplumy, çig mal, önüm maglumatlary we durmuş synaglaryny düýpli seljermäge mümkinçilik berýär.ISO9001 hil dolandyryş ulgamyny ornaşdyrmak bilen, önümlerimiziň her bir möhüm ugrunda ýokary hilli gözegçiligi üpjün edýäris.Içerki we daşarky bazarlarda berk pozisiýany döretmek halkara ülňülerine berk boýun egmegi, önümi berk synagdan geçirmegi we global ösüşler bilen aýakdaş gitmegi talap edýär, sebäbi hiliň kepili we müşderileriň ynamy durnukly hiliň esasynda gurulýar.

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. Biziň kompaniýamyz 20-den gowrak ýasama maşyn, 30-dan gowrak aýratyn klapan görnüşi, HVAC önümçilik turbinalary, 150-den gowrak kiçi CNC maşyn gurallary, 6 el bilen gurnama liniýalary, 4 awtomatlaşdyrylan gurnama liniýalary we köp sanly öňdebaryjy enjamlara eýe. pudagymyzda ösen önümçilik enjamlarynyň giňişleýin toplumy.Biziň üýtgewsiz ynamymyz, ýokary hilli ülňüleri saklamak we berk önümçilige gözegçilik çärelerini durmuşa geçirmek baradaky üýtgewsiz ygrarlylygymyzdan gelip çykýar.Netijede, müşderilerimiziň isleglerine derrew jogap bermäge we olara ajaýyp hyzmat bermäge ukyplydyrys.
2. Müşderiler aýratyn çyzgylaryna we nusgalaryna esaslanyp dürli görnüşli önüm öndürmek üçin bize bil baglap bilerler.Mundan başga-da, uly mukdarda sargyt mukdary üçin galyndy çykdajylaryna zerurlyk ýok.
3. Müşderilere öz markalaryna ýa-da dizaýnlaryna önümçilik amallarymyza goşulmaga mümkinçilik berýän OEM / ODM gaýtadan işlemegine mähirli garşylaýarys.
4. Müşderilere has uly wada bermezden ozal önümlerimizi başdan geçirmäge mümkinçilik berýän nusga haýyşlaryny we synag sargytlaryny ýerleşdirmekden hoşal.

Marka hyzmaty

STA "müşderi üçin hemmesi, müşderi gymmaty döretmek" müşderi merkezine çemeleşýär, müşderiniň talaplaryny ileri tutýar we ýokary hilli, çaltlyk we özüni alyp barmak arkaly "pudak kadalaryndan we müşderiniň garaşyşlaryndan ýokary" hyzmat maksadyna ýetýär.

önüm-img-1
önüm-img-2
önüm-img-3
önüm-img-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň