sahypa-baş

önüm

F * F sapakly howpsuzlyk klapan, basyş howpsuzlygy klapan, aşa ýükden goramak, turbageçiriji klapan, nebithimiýa senagaty

gysga düşündiriş:

F * F ýüplükli howpsuzlyk klapan, turbageçirijilerde aşa basyşy çykarmak üçin ulanylýan klapan, basyş howpsuzlygy klapany hem diýilýär.Bahar, porşen, möhürleýji halka, klapan örtügi we beýleki bölekleri sazlaýan klapan korpusyndan durýar.Geçirijidäki basyş bellenen bahadan ýokary bolsa, artykmaç basyşy çykarmak üçin klapan awtomatiki usulda açylýar.Howpsuzlyk klapanynyň bu görnüşi turbageçirijileri we enjamlary basyşyň artykmaçlygyndan ýa-da basyşyň tötänleýin üýtgemeginden gorap biler.F * F sapakly howpsuzlyk klapanlary, esasan, ýokary basyşly şertlerde enjamlaryň we turbageçiriji ulgamlaryň işleýşine gözegçilik etmek üçin nebit, nebithimiýa, himiýa, metallurgiýa we energiýa ýaly önümçilik liniýalarynda ulanylýar.Bu önüm ygtybarly hil, amatly ulanmak we takyk işlemek aýratynlyklaryna eýedir.Dürli turbanyň diametrlerine we basyş derejelerine uýgunlaşyp bilýär we energiýa desgalary, ýadro desgalary, nebithimiýa we beýleki pudaklarda dürli senagat ýagdaýlarynda giňden ulanylýar.Howpsuzlyk klapanlarynyň ulanylmagy nebit we tebigy gaz ýaly pudaklarda gaty giňdir.Nebit, nebithimiýa, himiýa, metallurgiýa we energiýa ýaly pudaklaryň enjam enjamlarynda syzmak meselesi köplenç ýüze çykýar.Howpsuzlyk klapanlarynyň wezipesi awtomatiki gözegçiligi gazanmak we enjamlaryň we işgärleriň howpsuzlygyny üpjün etmekdir.Käbir ýokary basyşly gämilerde we reaktorlarda howpsuzlyk klapanlary hem aýrylmaz dolandyryş enjamlarydyr.Gysgaça aýtsak, F * F ýüplükli howpsuzlyk klapan, esasan ýokary basyşly şertlerde enjamlaryň we turbageçiriji ulgamlaryň işleýşine gözegçilik etmek, turbageçirijileri we enjamlary basyş artykmaçlygyndan goramak üçin ulanylýan möhüm turbageçiriji klapandyr we häzirki zaman senagatynda möhüm howpsuzlyk enjamydyr.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

5057-2
5057-3

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň?

1. 1984-nji ýylda döredilen, bu pudakdaky tejribämiz we ussatlygymyz bilen tanalýan abraýly klapan öndüriji bolduk.
2. Aýda 1 million toplum öndürýän kuwwatymyz, müşderilerimiziň isleglerini haýal etmän kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýän çalt we netijeli eltmegi üpjün edýär.
3. Her klapanyň öndürijiligini we ygtybarlylygyny kepillendirmek üçin berk synagdan geçýändigine arkaýyn boluň.
4. Hiliň berk gözegçilik çärelerine we wagtynda eltilmegine ygrarlylygymyz, yzygiderli we ygtybarly hilli önümleri üpjün etmäge mümkinçilik berýär.
5. Ilkinji gözleglerden başlap, satuwdan soňky goldawa çenli ähli satuw prosesinde täsirli we täsirli aragatnaşygymyzy başdan geçiriň.
6. Biziň kompaniýamyz, abraýly milli CNAS kepillendirilen laboratoriýasy bilen bäsleşýän öňdebaryjy laboratoriýa bilen öwünýär.Suw we gaz klapanlary üçin standart synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylan, çig mal derňewinden başlap önüm maglumatlary we durmuş synagyna çenli ähli zady öz içine alýar.Bu, önümimiziň her bir möhüm ugrunda ýokary hilli gözegçiligi gazanmaga mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, kompaniýamyz ISO9001 hil dolandyryş ulgamyna eýerýär.Hiliň kepili we müşderileriň ynamy üstünligimiziň özenidir diýip berk ynanýarys.Önümlerimizi halkara ülňülerine yhlas bilen synap, global ösüşlerden habarly bolmak bilen, içerki we daşarky bazarlarda berk orny eýeleýäris.

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. Önümçiligimizde, kompaniýamyz köp sanly önümçilik çeşmelerine eýe.Bularyň arasynda 20-den gowrak ýasama maşyn, 30-dan gowrak aýratyn klapan warianty, HVAC önümçilik turbinalary, 150-den gowrak kiçi CNC maşyn gurallary, 6 el bilen gurnama liniýasy, 4 awtomatiki gurnama liniýasy we ösen önümçilik enjamlarynyň toplumy bar.Qualityokary hilli ülňülere we berk önümçilik gözegçiligine eýerip, gyssagly jogap berip we müşderilere ýokary derejeli hyzmatlary berip biljekdigimize ynanýarys.
2. Müşderiniň çyzgylaryna we nusgalaryna esaslanyp, dürli önüm öndürmek mümkinçiligimiz bar.Mundan başga-da, köp mukdarda sargyt üçin goşmaça galyndy çykdajylary talap edilmeýär.
3. OEM / ODM gaýtadan işlemek bilen meşgullanmak üçin mähirli garşylaýarys, bu ýerde müşderiler aýratyn zerurlyklaryna görä önümleri özleşdirmek boýunça tejribämizden peýdalanyp bilerler.
4. Müşderilere has uly borçnamalary ýerine ýetirmezden ozal tekliplerimizi başdan geçirmäge mümkinçilik berýän nusga haýyşlaryny we synag sargytlaryny kabul edýäris.

Marka hyzmaty

STA "müşderiler üçin hemme zat, müşderi bahasyny döretmek" hyzmat pelsepesine eýerýär, müşderiniň isleglerine ünsi jemleýär we birinji derejeli hil, tizlik we garaýyş bilen "müşderiniň garaşyşlaryndan we pudak standartlaryndan" ýokary hyzmatlara ýetýär.

önüm-img-1
önüm-img-2
önüm-img-3
önüm-img-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň