sahypa-baş

önüm

STA gazanlar ulgamy gaty möhürli klapan çeýe gollanma gazanlar klapan basyşyna gözegçilik akymy kadalaşdyryjy gazanlar klapan temperatura kadalaşdyryş gazany klapan howpsuzlygy kepillendiriş gazany

gysga düşündiriş:

Gazan klapany, gaz ulgamynda suwuň ýa-da bugyň akymyna gözegçilik etmek üçin ulanylýan klapan.Adatça, klapan korpusy, klapan örtügi, klapan baldagy, klapan oturgyjy, klapan diski we ş.m. ýaly böleklerden durýar. Gazan klapanlary, adatça, demir, bürünç, polat ýa-da poslamaýan polat ýaly ýokary temperatura we poslama garşy materiallardan ýasalýar. ýokary basyşly we ýokary temperaturaly şertlerde uzak möhletli durnukly işlemegini üpjün etmek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

5119-2
5119-3

Programma meýdany

Gazan klapanlary gaz gazanlary, elektrik gazanlar, gyzgyn suw gazanlary, bug gazanlary we ş.m. ýaly dürli gazan ulgamlarynda giňden ulanylýar.Olaryň esasy wezipesi, ýangyjyň optimal netijeliligini, durnukly işlemegini we howpsuzlygyny üpjün etmek, gazan ulgamynyň içindäki suwuň ýa-da bugyň hereketini kadalaşdyrmakdyr.Aýratyn talaplary göz öňünde tutup, derwezeli klapanlar, obeer şary klapanlary we barlag klapanlary ýaly dürli gazanlar klapanlary bar.Gazan klapanlarynyň ähmiýeti gazanlar bilen çäklenmän, elektrik öndürmek, himiki gaýtadan işlemek, nebiti gaýtadan işlemek, derman önümleri we başgalar ýaly pudaklary öz içine alýar.Producteri gelende aýtsak, bu önüm Europeanewropa standartlaryna laýykdygyny görkezýän CE şahadatnamasyna eýedir.

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň?

1. 1984-nji ýyldan bäri meşhur hünärmenlerimiz bilen tanalýan klapan öndürijisi.
2. Aýda 1 million toplum önümçilik kuwwatymyz çalt eltilmegini üpjün etmäge mümkinçilik berýär.
3. Arkaýyn boluň, her bir klapan işimiziň aýrylmaz bölegi hökmünde düýpli synagdan geçýär.
4. Gaty hil gözegçiligi we wagtynda eltip bermek baradaky üýtgewsiz ygrarlylygymyz önümlerimiziň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny üpjün edýär.
5. Wagtynda berlen jogaplary ileri tutýarys we satuwdan öňki goldawdan tä satuwdan soňky goldawa çenli täsirli aragatnaşyk saklaýarys.
6. Kompaniýamyzyň laboratoriýasy, milli, Europeanewropa we beýleki ykrar edilen standartlara laýyklykda önümlerimizde synag synaglaryny geçirmäge mümkinçilik berýän abraýly CNAS kepillendirilen laboratoriýasy bilen deňeşdirilýär.Suw we gaz klapanlary üçin standart synag enjamlarynyň toplumy bar, çig mal derňewinden başlap, önüm maglumatlaryna we durmuş synagyna çenli.Kompaniýamyz önümlerimiziň her bir möhüm tarapynda ýokary hilli gözegçiligi gazanýar.Mundan başga-da, hiliň kepili we müşderiniň ynamy durnukly hile esaslanýar diýip, ISO9001 hil dolandyryş ulgamyna eýerýäris.Önümlerimizi halkara ülňülerine laýyklykda berk barlamak we global ösüşlerden habardar bolmak bilen, içerki we daşarky bazarlarda berk orny eýeleýäris.

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. Biziň kompaniýamyz şol bir pudagyň içinde köp sanly önümçilik mümkinçiliklerine eýedir.20-den gowrak ýasama maşyn, 30-dan gowrak aýratyn klapan görnüşi, HVAC önümçilik turbinalary, 150-den gowrak kiçi CNC maşyn gurallary, 6 el bilen gurnama liniýalary, 4 awtomatlaşdyrylan gurnama liniýalary we iň häzirki zaman seriýasyny öz içine alýan ygtybarly infrastruktura bilen. önümçilik enjamlary, müşderilerimize çalt, ýokary hilli hyzmat bermek ukybymyza ynanýarys.
2. Müşderi tarapyndan berlen eskizlerden we nusgalardan ylham alyp, dürli önüm öndürmäge ukyply.Mundan başga-da, köp mukdarda sargyt üçin goşmaça galyndy çykdajylary talap edilmeýär.
3. Müşderilere özboluşly ideýalaryny we dizaýnlaryny durmuşa geçirmek üçin hyzmatdaşlyk edip boljak OEM / ODM gaýtadan işlemek hyzmatlarymyzdan peýdalanmaga gyzgyn çagyrýarys.
4. Müşderilere önümlerimizi başdan geçirmäge we has köp mukdarda karar bermezden habarly karar bermäge mümkinçilik berýän nusga haýyşlaryny we synag sargytlaryny ýerleşdirmekden hoşal.

Marka hyzmaty

STA "müşderiler üçin hemme zat, müşderi bahasyny döretmek" hyzmat pelsepesine eýerýär, müşderiniň isleglerine ünsi jemleýär we birinji derejeli hil, tizlik we garaýyş bilen "müşderiniň garaşyşlaryndan we pudak standartlaryndan" ýokary hyzmatlara ýetýär.

önüm-img-1
önüm-img-2
önüm-img-3
önüm-img-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň