sahypa-baş

HAVC

 • STA öý radiatory, radiatorlar üçin bürünç el bilen göni temperatura gözegçilik klapany

  STA öý radiatory, radiatorlar üçin bürünç el bilen göni temperatura gözegçilik klapany

  Göni ýyladyş klapan, turbageçirijileri kesmek, kadalaşdyrmak we akymy dolandyrmak funksiýalaryna ýetip bilýän HVAC programmalarynda ulanylýan umumy klapan.HVAC, suw üpjünçiligi we zeýkeş, gurluşyk we himiýa in engineeringenerçiligi ýaly ugurlarda giňden ulanylýar.Bu klapan, adatça, klapan korpusy, klapan ýadrosy, klapan baldagy, möhürleýji halka we ş.m. ýaly böleklerden durýar we materiallar esasan bürünç, poslamaýan polat, plastmassa ýa-da çoýun.Bu klapan poslama garşylyk, ýokary temperatura garşylyk we basyşa garşylyk ýaly aýratynlyklara eýedir we gowy ygtybarlylygy we howpsuzlygy bar.Göni ýyladyş klapanlary, adatça el bilen işlemek üçin amatly we ýokary çeýeligi bolan uzyn tutawaçly şar klapan gurluşyna eýe bolup, turbageçirijileriň açylmagyna we ýapylmagyna tiz gözegçilik edip biler.Kalibriniň ululygy ýyladyş we kondisioner in engineeringenerçiliginiň umumy talaplaryna laýyk gelýän 15mm bilen 50mm aralygynda bolýar.Bu klapan esasy ýapyk klapan hökmünde ulanylyp bilner ýa-da beýleki esbaplar bilen bilelikde akyl bilen dolandyrylyp bilner.Ulanyş meýdanlary nukdaýnazaryndan göni ýyladyş klapanlary HVAC ulgamlarynyň suw üpjünçiliginde we gaýdýan turbageçirijilerinde giňden ulanylýar we dürli suw, nebit we gaz serişdeleriniň akymyna gözegçilik etmek üçin hem ulanylyp bilner.Mundan başga-da, bu klapan ýangyndan goramak ulgamlaryny gurmak, suw üpjünçiligi we zeýkeş ulgamlary, himiki amallara gözegçilik ýaly meýdanlarda hem ulanylyp bilner.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.

 • Temperatura gözegçisi, Energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak

  Temperatura gözegçisi, Energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak

  Egzoz klapan, turbageçirijilerde ýygnanan gazy ýa-da howany akdyrmak üçin ulanylýan klapandyr.Esasan turbageçirijiniň ýarylmagynyň öňüni almak we gazlary çykarmak ýaly wezipeleri ýerine ýetirýän klapan korpusyndan, klapan örtüginden we klapanyň içki gurluşyndan durýar.Egzoz klapanyny iki görnüşe bölmek bolar: el bilen we awtomatiki.El bilen işleýän gaz klapany, gaz akymyna gözegçilik etmek üçin el bilen işlemegi talap edýär, awtomatiki işleýiş klapany bolsa garaşsyz gaz çykarmak maksadyna ýetip, turbadaky howany we suwy awtomatiki kesgitläp bilýär.Ulanyş meýdanlary nukdaýnazaryndan, gaz geçiriji klapanlar gurluşyk turbalarynda, suw üpjünçiligi we zeýkeşlerde, şäher in engineeringenerçiliginde, himiýa zawodlarynda, derman kärhanalarynda, azyk senagatynda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Turbageçirijiler gurlanda, işleýiş klapanlary turbadan gaz çykaryp biler we turbageçirijiniň ýarylmagynyň öňüni alyp biler;Suw üpjünçiligi we zeýkeş ulgamynda, işleýiş klapany turbadaky gazyň negatiw basyşyny ýok edip biler we howa garşylygyndan gaça durup biler;Himiýa zawodlary, derman zawodlary we azyk senagaty ýaly meýdanlarda gaz çykarylýan klapanlar gazlaryň ýygnanmagynyň öňüni alyp biler we önümçilik gurşawyna ýaramaz täsirlerden gaça durup biler.Gysgaça aýdylanda, gaz geçiriji klapanlar möhüm turbageçiriji klapan hökmünde gurluşyk turbageçirijileri, suw üpjünçiligi we zeýkeş we himiýa zawodlary ýaly meýdanlarda giňden ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, senagatlaşmagyň yzygiderli gowulaşmagy we ösüp barýan meýdanlaryň ösmegi bilen, işleýän klapanlaryň ulanylyş perspektiwalary hem has giňelder.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.

 • el bilen sag burç temperatura gözegçilik klapany, awtomatiki sag burç temperatura gözegçilik klapan

  el bilen sag burç temperatura gözegçilik klapany, awtomatiki sag burç temperatura gözegçilik klapan

  Burç bilen ýyladyş klapan, içerdäki temperaturany dolandyrmak üçin köplenç ulanylýan klapandyr.Bedeniniň görnüşi 90 dereje egilme görnüşidir, şonuň üçin “burç klapan” ady.Burç bilen ýyladyş klapanlary, adatça, el bilen we awtomatiki dolandyryş usullaryny goldaýan klapan disklerinden, klapan oturgyçlaryndan, klapan korpuslaryndan, temperatura gözegçilik kellelerinden, birikme bogunlaryndan we beýleki böleklerden durýar.Bu klapan, jaýlar, ofisler, önümçilik ýerleri, hassahanalar we ş.m. ýaly dürli binalarda turbageçiriji ulgamlary ýylatmak üçin amatlydyr, takyk gazanmak üçin gazanlar, radiatorlar, pol gyzdyryjylar we ş.m. ýaly dürli ýyladyş enjamlary bilen bilelikde ulanylyp bilner. ýyladyş turbalaryna gözegçilik.Burç ýyladyş klapany gyş antifrizinde hem ulanylyp bilner.Içerki temperatura belli bir derejede peselende, doňdurma sebäpli turbanyň zaýalanmazlygy üçin klapan awtomatiki usulda ýapylar.Umuman, burç bilen ýyladyş klapanlary, dürli ýyladyş turba ulgamlarynda möhüm rol oýnap bilýän ýönekeý, ulanmaga aňsat, çeýe we ygtybarly temperatura gözegçilik enjamydyr.Oorapyk daşky gurşawy dolandyrmak we ýyladyş gözegçiliginde köp sanly programma bar.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.

 • STA öý radiatory, radiator üçin bürünç awtomatiki burç temperatura gözegçilik klapany

  STA öý radiatory, radiator üçin bürünç awtomatiki burç temperatura gözegçilik klapany

  Awtomatiki burç temperaturasyna gözegçilik klapan, temperatura gözegçilik, akymy kadalaşdyrmak we akymyň öňüni almak ýaly birnäçe funksiýany birleşdirýän klapandyr.Bellenen temperaturany saklaýar we awtomatiki dolandyryş arkaly akymy dolandyrýar.Suw akymynyň akymynyň öňüni almak prosesinde, şeýle hem suw akymynyň dogry ugruny üpjün edip biler we şeýlelik bilen turbageçirijileriň hapalanmagy we turbageçirijileriň ýarylmagy töwekgelçiliginiň öňüni alyp biler.Awtomatiki burç temperaturasyna gözegçilik klapan esasan klapan korpusyndan, klapan diskinden, pru springina we beýleki böleklerden durýar.Dürli ulanylyş ssenariýalaryna görä top görnüşi, gysgyç görnüşi we derwezäniň görnüşi ýaly dürli gurluş görnüşleri, şeýle hem bürünç, poslamaýan polat we çoýun ýaly dürli materiallar saýlanyp bilner.Awtomatiki burç temperaturasyna gözegçilik klapanlary köplenç HVAC, suw üpjünçiligi, zeýkeş, himiki prosese gözegçilik we ýangyndan goramak ulgamlaryny gurmak ýaly meýdanlarda ulanylýar.HVAC ulgamlarynda, içerdäki durnukly temperaturany saklap, hemişelik temperatura gözegçilik we akymy kadalaşdyrmak üçin esasy komponent bolup biler.Himiki prosese gözegçilik ulgamynda dürli himiki reaksiýalara görä akym tizligini we temperaturany sazlap bilýär.Gurluşyk ýangyndan goramak ulgamynda, esasy ýapyk klapan hökmünde awtomatiki burç temperaturasyna gözegçilik klapan, ýangyndan goramak ulgamynyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin klapan wyklýuçatelini we suw akymyny awtomatiki dolandyryp biler.Mundan başga-da, uzakdan dolandyrmak we maglumatlary ýygnamak funksiýalaryna ýetmek üçin akylly dolandyryş ulgamlary bilen birleşdirilip bilner.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.

 • el bilen we awtomatiki temperatura gözegçilik klapan, awtomatiki dolandyryş klapan, hemişelik temperatura klapan, temperatura gözegçilik klapan

  el bilen we awtomatiki temperatura gözegçilik klapan, awtomatiki dolandyryş klapan, hemişelik temperatura klapan, temperatura gözegçilik klapan

  El bilen we awtomatiki integral burç klapan temperaturasyna gözegçilik klapan, el bilen we awtomatiki dolandyryş funksiýalaryny birleşdirýän, suwuklygyň temperaturasyny takyk sazlamaga we gözegçilikde saklap bilýän klapandyr.Bu klapan, adatça bürünç ýa-da poslamaýan polat ýaly ýokary hilli materiallardan ýasalýar we ajaýyp poslama garşylygy, berkligi we durnuklylygy bar.El we öz-özüne birikdirilen burç klapan temperaturasyna gözegçilik klapanlary, esasanam aşakdaky taraplary öz içine alýan gaty giňdir: 1 HVAC ulgamy: Kondisioner ulgamynda suw akymynyň temperaturasyny sazlamak üçin el we awtomatiki burç klapan temperatura gözegçilik klapany ulanylyp bilner. , degişli temperatura gözegçiligini we energiýany tygşytlamagy gazanmak.2. Senagat suwuklygyna gözegçilik: Bu klapan suwuklygyň temperaturasyny awtomatiki sazlap bilýär we himiki, derman, azyk we beýleki senagat meýdanlary ýaly dürli senagat suwuklygyna gözegçilik ýagdaýlary üçin amatlydyr.3. Awtoulag we deňiz hereketlendirijileriniň sowadylmagy: El bilen we awtomatiki burç klapan temperaturasyna gözegçilik klapan, awtoulag we deňiz hereketlendirijileriniň suw akymynyň temperaturasyny kadalaşdyrmak, hereketlendirijiniň iş netijeliligini we ömrüni ýokarlandyrmak üçin amatlydyr.4. Aýlanylýan suw ulgamy: Suw akymynyň temperaturasyna dogry gözegçilik etmek üçin suw howuzlary, akwariumlar we ş.m. ýaly dürli aýlanylýan suw ulgamlaryna ulanylyp bilner.5. Beýleki meýdanlar: Suwuklygyň temperaturasyna akylly gözegçilik etmek üçin el bilen awtomatiki integrirlenen burç klapan temperatura gözegçilik klapany suwaryş ulgamlary, daşky gurşaw in engineeringenerçiligi, ýyladyş ulgamlary we ş.m. ýaly meýdanlarda hem ulanylyp bilner.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.

 • STA öý ýylylyk geçiriji, radiatorlar üçin bürünç el bilen göni temperatura gözegçilik klapany we hakyky temperatura görä klapanyň açylyş derejesini awtomatiki sazlap biler.

  STA öý ýylylyk geçiriji, radiatorlar üçin bürünç el bilen göni temperatura gözegçilik klapany we hakyky temperatura görä klapanyň açylyş derejesini awtomatiki sazlap biler.

  El bilen gönüden-göni temperatura gözegçilik klapan, el bilen dolandyrylyp bilinýän temperatura duýgur sazlaýyş klapanyna esaslanýan enjamdyr.Içerde temperatura gözegçiligi bilen enjamlaşdyrylan we hakyky temperatura görä klapanyň açylyş derejesini awtomatiki sazlap bilýär.Öý ýyladyş ulgamlarynda, sowadyjy suw ulgamlarynda, kondisioner ulgamlarynda we ş.m. köplenç ulanylýar.

 • el bilen burç klapan görnüşi, temperatura gözegçilik klapan, akymy kadalaşdyrmak, temperaturany kadalaşdyrmak, ýyladyş turbasy

  el bilen burç klapan görnüşi, temperatura gözegçilik klapan, akymy kadalaşdyrmak, temperaturany kadalaşdyrmak, ýyladyş turbasy

  El bilen burç klapan temperaturasyna gözegçilik klapan, klapan korpusyndan we akymy we temperaturany el bilen sazlap bilýän el bilen dolandyryjydan ybarat adaty klapan önümidir.Dürli HVAC ulgamlary üçin amatly we aňsat işlemek, aňsat gurnamak, poslama garşylyk we uzak ömrüň aýratynlyklary bar.El bilen burç klapan temperaturasyna gözegçilik klapanlary, köplenç kiçi ýyladyş turbalarynda we HVAC ulgamlarynda, içerdäki temperaturany kadalaşdyrmak, gyş antifriz we beýleki programmalarda ulanylýar.Simpleönekeý we amaly aýratynlyklary ony köplenç öýler, ofisler we ýeňil senagat zawodlary ýaly ýerlerde ulanýar.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.

 • top klapan bürünç öwrüjisi, suw ýoly ulgamy, suwuklygyň paýlanyşy, ýangyndan goramak ulgamy, ýangyn gidranty

  top klapan bürünç öwrüjisi, suw ýoly ulgamy, suwuklygyň paýlanyşy, ýangyndan goramak ulgamy, ýangyn gidranty

  Top klapan bürünç diweri, suw ýollarynda ulanylýan, poslama garşylygy, berkligi, durnuklylygy we howpsuzlygy bilen ýokary hilli bürünç materialdan ýasalan aýralyk klapan.Bu önümde suwuklygyň paýlanyşy ýaly dürli ýagdaýlar üçin amatly giriş we çykyş portlary bar.Top klapan bürünç öwrüjiler köp ugurlarda giňden ulanylyp bilner.Fireangyndan goramak ulgamlarynda ýangyn gidrantlaryny we ýangyn söndüriji enjamlary, şeýle hem suw şlangyny birikdirmek we akym gözegçiligi üçin top klapan bürünç diwerleri ulanylýar.Basseýnlerde we ýagyş suwlaryny ýygnamak ulgamlarynda bu önüm suwuň akymyny üýtgetmek, suwuň hiliniň durnuklylygyny we maksimal ulanylmagyny üpjün etmek üçin hem ulanylyp bilner.Top klapan bürünç öwrüjiler enjamlary dolandyrmakda we ýokary basyşly suw akymynda hem işläp bilerler.Umuman alanyňda, köp klapanda giňden ulanylýan, suw akymynyň howpsuzlygyny, tekizligini we durnuklylygyny üpjün edýän we örän möhüm rol oýnaýan suw ulgamlarynyň esasy düzüm bölegi hökmünde kabul edilip bilner.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.

 • Bürünç bölüji, Suw ýoly ulgamy, giriş we çykyş rozetkasy, Suwuklygyň paýlanyşy, poslama garşylyk, çydamlylyk

  Bürünç bölüji, Suw ýoly ulgamy, giriş we çykyş rozetkasy, Suwuklygyň paýlanyşy, poslama garşylyk, çydamlylyk

  Bürünç bölüji, adatça ýokary hilli bürünç materialdan ýasalan suw ýollarynda suwuklyklary paýlamak üçin ulanylýan enjamdyr.Adatça suw geçirijisini dürli turbalara ýa-da enjamlara ugrukdyryp bilýän bir giriş we köp sanly port bar.Bürünç öwrüjiler, ýokary poslama garşylygy we çydamlylygy sebäpli köplenç dürli suw in engineeringenerçilik meýdanlarynda ulanylýar.Bürünç süýşürijileriň ulanylýan meýdanlary şulary öz içine alýar: 1 Suw üpjünçiligi turbageçiriji ulgamy: Suw üpjünçiliginiň turbageçiriji ulgamlarynda suwuklygyň paýlanyşyna we gözegçiligine, suw ulgamynyň durnuklylygyny we howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin bürünç diwerleri giňden ulanylyp bilner.2. Fireangyndan goramak ulgamy: fireangyndan goramak ulgamlarynda suw akymyny dürli ýangyn söndüriji enjamlara paýlamak ýa-da ýangyç şlanglaryny birikdirmek üçin bürünç bölüjiler ulanylýar.3. Basseýn: Bürünç suw geçirijiler, basseýn ulgamynda suw akymyny dürli basseýn enjamlaryna paýlamak, basseýniň suw akymynyň we durnukly suwuň hilini üpjün etmek üçin ulanylyp bilner.4. Rainagyş suwlaryny ýygnamak ulgamy: rainagyş suwlaryny paýlamak we gözegçilikde saklamak üçin ýagyş suwlaryny ýygnamak ulgamlarynda bürünç bölüjiler hem ulanylyp bilner, şeýlelik bilen ýagyş suw çeşmeleriniň iň köp ulanylmagyny üpjün eder.Gysgaça aýdanyňda, bürünç bölüjiler suwuklygyň paýlanyşyna we gözegçiligine, ulanyş netijeliligini we howpsuzlygyny ýokarlandyryp bilýän dürli suw ýollarynda örän amaly enjamdyr.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.