sahypa-baş

önüm

Burçly H-klapan, Temperatura gözegçilik ediji, Klapan oturgyjy, Klapan diski

gysga düşündiriş:

Burç görnüşli H klapan, ýyladyş we kondisioner ulgamlarynda köplenç ulanylýan temperatura gözegçisi.Esasan klapan korpusyndan, klapan oturgyjyndan, klapan diskinden we beýleki böleklerinden durýar.Esasy komponenti, energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak maksadyna ýetmek üçin içerdäki temperaturany takyk dolandyryp bilýän “Elektron” temperatura gözegçiligi kellesidir.Bu klapan suwuň syzmagynyň we poslamagynyň öňüni almak, ýönekeý işlemek we uzak ömrüň dowamlylygyna eýe.H burç klapanlary esasan ýaşaýyş, söwda we senagat binalarynda HVAC ulgamlarynda, şol sanda radiator, gazanlar we ýeriň aşagyndaky ýyladyş ýaly enjamlarda ulanylýar.Mundan başga-da, söwda merkezleri, myhmanhanalar, teatrlar we beýleki ýerler ýaly uly binalarda ýapyk kondisioner ulgamlary üçin hem ulanylyp bilner.H burç görnüşli klapan, önümçilik döwründe temperatura gözegçilik etmek we önümçiligiň hilini üpjün etmek üçin derman, himiýa, iýmit gaýtadan işlemek we ş.m. ýaly ugurlarda giňden ulanylýar.Gysgaça aýtsak, H burçly klapanlar içerdäki rahatlygy saklamak we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ýyladyş, kondisioner we senagat önümçiligi ýaly ugurlarda giňden ulanylýar.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

5050-2
5050-3

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň?

1. 1984-nji ýylda döredilen ýyl bilen, klapanlarda ýöriteleşen abraýly öndüriji hökmünde özümizi tanadyk.
2. Aýda 1 million toplum önümçilik kuwwatymyz, çalt möhletleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän çalt eltilmegini üpjün edýär.
3. Her bir klapan, adaty tejribämiziň bir bölegi hökmünde düýpli synagdan geçýär.
4. Ygtybarly we durnukly hilini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligini saklaýarys we wagtynda eltmegi ileri tutýarys.
5. Satuwdan öňki başlangyç tapgyrdan başlap, satuwdan soňky goldawyň indiki tapgyrlaryna çenli öz wagtynda jogap bermegi we täsirli aragatnaşyk saklamagy maksat edinýäris.
6. Kompaniýamyzyň laboratoriýasy ýokary hormata eýe bolup, abraýly milli CNAS kepillendirilen laboratoriýasy bilen deňeşdirilýär.Suw we gaz klapanlary üçin standart synag enjamlary bilen doly enjamlaşdyrylan, milli, Europeanewropa we beýleki ulanylýan standartlara laýyklykda synag synaglaryny geçirmäge mümkinçilik berýär.Hiliň optimal gözegçiligine bolan ygrarlylygymyz, çig mal derňewinden we önüm maglumatlary synagyndan başlap durmuş synagyna çenli önümlerimiziň ähli möhüm taraplaryna degişlidir.Mundan başga-da, kompaniýamyz durnukly hiliň hiliň barlagynyň we müşderiniň ynamynyň esasy bolup durýandygyny ykrar edip, ISO9001 hil dolandyryş ulgamyna eýerýär.Önümlerimizi halkara ülňülerine laýyklykda berk barlamak we global ösüşlerden habardar bolmak bilen, içerki we daşarky bazarlarda berk orny eýeläp bileris.

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. Biziň kompaniýamyz 20-den gowrak ýasama maşyn, 30-dan gowrak dürli klapan görnüşi, HVAC önümçilik turbinalary, 150-den gowrak kiçi CNC maşyn gurallary, 6 el bilen gurnama liniýasy, 4 awtomatlaşdyrylan gurnama liniýasy we a ýaly köp sanly önümçilik çeşmeleri bilen enjamlaşdyrylandyr. pudagymyzda ösen enjamlaryň toplumlaýyn toplumy.Biziň üýtgewsiz ynamymyz, ýokary hilli ülňüleri berjaý etmek we müşderilere gyssagly jogap bermäge we aýratyn hyzmat bermäge mümkinçilik berýän berk önümçilik gözegçilik çärelerini durmuşa geçirmäge borçlanýarys.
2. Müşderiniň çyzgylaryna we nusgalaryna esaslanyp, dürli önüm öndürmek mümkinçiligimiz bar.Mundan başga-da, ep-esli sargyt mukdary üçin goşmaça galyndy çykdajylary üçin talap ýok.
3. OEM / ODM gaýtadan işlemek bilen meşgullanmak üçin mähirli çakylyk iberýäris, bu ýerde müşderiler özboluşly aýratynlyklaryna laýyk gelýän önümleri öndürmek üçin tejribämizi ulanyp bilerler.
4. Müşderilere tekliplerimizi başdan geçirmäge we habarly karar bermäge mümkinçilik berýän nusga haýyşlaryny we synag sargytlaryny höwes bilen ýerleşdirýäris.

Marka hyzmaty

STA "müşderiler üçin hemme zat, müşderi bahasyny döretmek" hyzmat pelsepesine eýerýär, müşderiniň isleglerine ünsi jemleýär we birinji derejeli hil, tizlik we garaýyş bilen "müşderiniň garaşyşlaryndan we pudak standartlaryndan" ýokary hyzmatlara ýetýär.

önüm-img-1
önüm-img-2
önüm-img-3
önüm-img-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň