sahypa-baş

Armatura

  • Y görnüşli süzgüç klapan, bürünç süzgüç klapan, galyň bürünç süzgüç klapan

    Y görnüşli süzgüç klapan, bürünç süzgüç klapan, galyň bürünç süzgüç klapan

    Y şekilli süzgüçli klapan, turbadaky gurnalan süzgüç enjamy, içindäki Y şekilli gurluş süzgüç ekrany bolup, orta hapalary, gum bölejiklerini we beýleki gaty bölejikleri netijeli süzüp bilýär.Süzgüç klapan ýokary poslama garşylygy we çydamlylygy bilen ýokary hilli materiallardan ýasalýar we uzak wagtlap durnukly işläp bilýär.Vananyň özi, ulanyjylar üçin sazlamak we arassalamak üçin amatly we oňat durnuklylygy we ygtybarlylygy bilen el bilen işleýär.Programma meýdany: Y görnüşli süzgüç klapanlary himiýa, derman, azyk we biologiki önümçilik ýaly önümçilik pudaklarynda, şeýle hem şäher in engineeringenerçiliginde, suw arassalaýyş in engineeringenerçiliginde, nebit we gaz turbalarynda we beýleki pudaklarda köpçülikleýin süzgüç bejergisinde giňden ulanylýar.Bu süzgüç klapan, prosesiň dowamynda ortaça saklanan bölejikleri süzüp, ulgam basyşyny peseldip, ulgam enjamlaryny gorap we enjamlaryň işleýiş möhletini uzaldyp biler.Turbageçiriji ulgamlardaky möhüm süzgüç enjamlaryndan biridir.Bug, suwuk, gaz we başgalar ýaly köp sanly köpçülikleýin habar beriş serişdelerini dolandyrmak üçin ulanylyp bilner. Gurmak ýönekeý we amatly, saklamak we arassalamak, häzirki zaman turbageçiriji ulgamlaryň möhüm bölegi bolup durýar.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.