sahypa-baş

önüm

aýlaw kir ýuwýan maşyn kran, bürünç material, el bilen dolandyrmak, suw akymy, suw basyşy, akym gözegçiligi

gysga düşündiriş:

Aýlanýan kir ýuwýan maşyn kran, kir ýuwujy maşynlar üçin ýörite döredilen, ýokary hilli bürünç materialdan ýasalan, çydamlylygy we poslama garşylygy bolan kran.Bu kran suw akymyny we basyşyny el bilen dolandyryp bilýär we akym gözegçisi we suw akymyny sazlaýjy bilen enjamlaşdyrylyp, ulanyjylara suwuň akymyna we intensiwligine takyk gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär, suw çeşmelerini netijeli tygşytlaýar.Ekologiýa taýdan arassa we tygşytly önüm.Öý kir ýuwýan maşynlar üçin amatly bolmakdan başga-da, düwme görnüşli kir ýuwýan maşyn kranlary myhmanhanalar, myhmanhanalar, hassahanalar, kir ýuwýan dükanlar we ş.m. söwda we senagat pudaklarynda giňden ulanylyp bilner. Suw akymynyň takyk gözegçiligi dürli zerurlyklary kanagatlandyryp biler. dürli gurşawdan we ulanyjylardan.Mundan başga-da, aýlaw kir ýuwýan maşyn kran, ulanyjylaryň ulanmagy we işlemegi üçin amatly we dürli ulanyjy isleglerini kanagatlandyryp bilýän gulplama funksiýasyna eýedir.Gysgaça aýdylanda, aýlanýan kir ýuwýan maşyn kranlary giň ulanylyş, suw tygşytlamak we ýokary çydamlylyk artykmaçlyklaryna eýe bolup, ony ýokary amaly kran önümine öwürýär.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

2013B-2
2013B-3

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň?

1. Biz köp ýyllyk taryhy bolan, 1984-nji ýylda döredilen we bu ugurdaky tejribämiz bilen meşhur abraýly klapan öndürijisidiris.
2. Aýda 1 million toplum önümçilik kuwwaty bilen, müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyryp, önümlerimiziň çalt we netijeli iberilmegini üpjün edýäris.
3. Giň gerimimizdäki her bir klapan, öndürijiligini we hilini kepillendirmek üçin giňişleýin synagdan geçýär.
4. Hiliň berk gözegçilik çärelerine we wagtynda eltilmegine bolan ygrarlylygymyz, ygtybarly we durnukly önümler bilen üpjün etmäge mümkinçilik berýär.
5. Satuwdan öňki ilkinji gözleglerden başlap, satuwdan soňky goldaw üçin, gymmatly müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin çalt we täsirli aragatnaşygy ileri tutýarys.
6. Milli ykrar edilen CNAS kepillendirilen desgasy bilen deňeşdirip boljak ösen laboratoriýamyz, milli we Europeanewropa we beýleki ulanylýan standartlara laýyklykda suw we gaz klapanlarymyzda synag synaglaryny geçirýär.Adaty synag enjamlarynyň toplumy bilen enjamlaşdyrylan, çig maly üns bilen seljerýäris, önüm maglumatlaryny barlaýarys we önümlerimiziň ähli möhüm taraplarynda ýokary hilli gözegçilik etmek üçin durmuş synagyny geçirýäris.Mundan başga-da, kompaniýamyz ISO9001 hil dolandyryş ulgamyna eýerýär.Hil kepilliginiň we müşderileriň ynamynyň durnukly hiliň esasynda gurulýandygyna berk ynanýarys.Halkara ülňülerine berk eýermek we global ösüşlerden habarly bolmak bilen, içerki we halkara bazarlarda berk orny eýeleýäris.

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. Giňişleýin çeşmeler bilen kompaniýamyz şol bir pudakda öňdebaryjydyr.Bizde 20-den gowrak ýasama maşyn, 30-dan gowrak dürli klapan görnüşi, HVAC önümçilik turbinalary, 150-den gowrak kiçi CNC maşyn gurallary, 6 el bilen gurnama liniýalary, 4 awtomatiki gurnama liniýalary we ösen önümçilik enjamlary bar.Gaty hil ülňülerini berjaý etmek we önümçilige berk gözegçilik etmek bilen, gyssagly jogap bermek we müşderilere ajaýyp hyzmat bermek ukybymyza ynanýarys.
2. Önümçilik mümkinçiliklerimiz, müşderileriň aýratynlyklaryna we dizaýnlaryna laýyk gelýän önümleriň giň toparyna degişlidir.Müşderiler tarapyndan berlen çyzgylara ýa-da nusgalara esaslanýandygyna garamazdan, bu düşünjeleri durmuşa geçirmek üçin tejribämiz bar.Mundan başga-da, ep-esli sargyt mukdary üçin, gymmatly müşderilerimiz üçin çykdajylaryň netijeliligini üpjün edip, goşmaça galyndy çykdajylaryny aradan aýyrýarys.
3. OEM / ODM gaýtadan işlemek bilen meşgullanmak üçin mähirli çakylyk iberýäris.Müşderiler özboluşly ideýalaryny we dizaýnlaryny hakykata öwürmek üçin biziň tejribämize we bilelikdäki çemeleşmämize bil baglap bilerler.
4. Mysal haýyşlaryny we synag buýruklaryny tüýs ýürekden garşylaýarys.Bu, müşderilere önümlerimiziň hilini we işleýşini başdan geçirmäge, has köp mukdarda karar bermezden habarly karar bermäge mümkinçilik berýär.

Marka hyzmaty

STA, "müşderi üçin ähli zat, müşderi bahasyny döredýär" ideologiýasyna ýapyşýar, müşderiniň talaplaryny merkezleşdirýär we ajaýyp hil, tizlik we çemeleşme arkaly "müşderiniň garaşyşlaryndan we önümçilik görkezijilerinden ýokary" hyzmat maksadyna ýetýär.

önüm-img-1
önüm-img-2
önüm-img-3
önüm-img-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň