sahypa-baş

önüm

STA bürünç basyşyny azaldýan klapan, akymy kadalaşdyrmak, basyşy goýbermek, howpsuzlygy üpjün etmek, basyşy peseltmek klapan

gysga düşündiriş:

Basyşy peseldýän klapan, turbageçiriji ulgamdaky suwuk basyşy gözegçilikde saklamak ýa-da azaltmak üçin ulanylýan enjam.Çykyş basyşynyň hemişe durnukly bolmagyny üpjün etmek üçin giriş we çykyş basyşlarynyň arasyndaky tapawudy awtomatiki düzedip biler.Basyşy azaldýan klapanyň iş prinsipi, giriş basyşy gaty ýokary bolanda, klapan açylýar we artykmaç suwuklygy galyndy suwuk ulgamyna goýberýär.Giriş basyşy kesgitlenen bahadan pes bolanda, klapan ýapylýar we kesgitlenen bahanyň çäginde çykyş basyşyny saklaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

5209-2
5209-3

Programma meýdany

Basyşy azaldýan klapanlar senagat we raýat meýdanlarynda giňden ulanylýar we aşakdakylar adaty ulanyş meýdanlarydyr:
1 Gaz üpjünçiligi: Basyşy azaldýan klapan, binanyň içine girýän gazyň basyşyny gözegçilikde saklamak, howpsuz gaz üpjünçiligini üpjün etmek üçin ulanylýar.
2. Nebit we himiýa senagaty: Basyşy azaldýan klapanlar, prosesiň howpsuzlygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin howply himiki maddalaryň akymyna we basyşyna gözegçilik etmek üçin ulanylýar.
3. Lagym bilen bejermek: Basyşy azaldýan klapan, arassalaýyş ulgamynyň durnuklylygyny we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin lagym arassalaýyş ulgamynyň basyşyna gözegçilik etmek üçin ulanylýar.
4. Içimlik suw üpjünçiligi: Basyşy azaldýan klapan, agyz suwunyň basyşyny gözegçilikde saklamak we suw çeşmesiniň howpsuzlygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin ulanylýar.
5. Gurluşyk suw üpjünçiligi ulgamy: Basyşy azaldýan klapan, binanyň içindäki suw basyşyny gözegçilikde saklamak, suw çeşmesiniň howpsuzlygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin ulanylýar.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň?

1. Hormatly klapan öndürijisi hökmünde, professional çözgütleri bermäge bagyşlanan 1984-nji ýyldan bäri işleýäris.
2. Aýlyk önümçilik kuwwaty 1 million toplum bilen, talaplaryňyzy kanagatlandyrmak üçin çalt eltýäris.
3. Sanawymyzdaky her bir klapan, optimal öndürijiligi üpjün etmek üçin içgin synagdan geçýär.
4. Gaty hil gözegçiligi çärelerine we wagtynda eltip bermek baradaky üýtgewsiz ygrarlylygymyz önümlerimiziň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny kepillendirýär.
5. Satuwdan öňki maslahatlardan başlap, satuwdan soňky goldawyna çenli her etapda öz wagtynda we täsirli aragatnaşykda tejribe alyň.
6. Öňdebaryjy laboratoriýamyz, milli, Europeanewropa we beýleki ulanylýan ülňülere laýyklykda önümlerimizde synag synaglaryny geçirmäge mümkinçilik berýän CNAS tarapyndan tassyklanan desga bilen deňdir.Suw we gaz klapanlary, çig mal derňewi, önüm maglumatlary synag we durmuş synagy üçin standart synag enjamlarynyň doly toplumy bilen enjamlaşdyrylan, tekliplerimiziň her bir möhüm tarapynda optimal hil gözegçiligini üpjün edýäris.Mundan başga-da, kompaniýamyz ISO9001 hil dolandyryş ulgamyny kabul edendigine buýsanýar.Hil kepilliginiň we müşderileriň ynamynyň berk hiliň esasynda gurulýandygyna berk ynanýarys.Önümlerimizi halkara ülňülerine laýyk synap görmek we global ösüşlerden habardar bolmak bilen, içerki we daşarky bazarlarda uly orny eýeleýäris.

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. Kompaniýada 20-den gowrak ýasama maşyn, 30-dan gowrak dürli klapan, HVAC önümçilik turbinasy, 150-den gowrak kiçi CNC maşyn gurallary, 6 el bilen gurnama liniýasy, 4 awtomatiki gurnama liniýasy we şol bir pudakda ösen önümçilik enjamlary bar.Qualityokary hilli ülňüler we berk önümçilik gözegçiligi bilen müşderilere gyssagly jogap we ýokary derejeli hyzmat berip biljekdigimize berk ynanýarys.
2. Müşderiniň çyzgylaryna we nusgalaryna esaslanyp dürli önüm öndürip bileris,
Sargyt mukdary köp bolsa, galyndy çykdajylaryna zerurlyk ýok.
3. OEM / ODM gaýtadan işlemegine hoş geldiňiz.
4. Nusgalary ýa-da synag buýruklaryny kabul ediň.

Marka hyzmaty

STA "müşderiler üçin hemme zat, müşderi bahasyny döretmek" hyzmat pelsepesine eýerýär, müşderiniň zerurlyklaryna ünsi jemleýär we birinji derejeli hil, tizlik we garaýyş bilen "müşderiniň garaşyşlaryndan we önümçilik standartlaryndan ýokary" bolýar.

önüm-img-1
önüm-img-2
önüm-img-3
önüm-img-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň