sahypa-baş

önüm

Basyşy azaldýan klapan, Akymy kadalaşdyrmak, Howpsuzlyk kepilligi, Klapan korpusy, Disk, Bahar

gysga düşündiriş:

Basyşy azaldýan klapan, belli bir aralykda suwuk basyşy dolandyrmak we saklamak üçin ulanylýan enjamdyr.Ulgam işiniň howpsuzlygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin zerur basyşda ýokary basyşly bug ýa-da gaz suwuklygyny zerur basyşa azaldyp biler.Basyşy azaldýan klapanyň düzümine esasan klapan korpusy, klapan diski, pru springina, sazlaýjy nurbat we beýleki bölekler girýär.Klapan korpusy basyşy peseldýän klapanyň esasy organydyr we adatça mis, çoýun, poslamaýan polat we ş.m. ýaly materiallar saýlanýar.Klapan diski, adatça silindr ýa-da konus gurluşyny ulanyp, suwuklygy dolandyrmagyň esasy bölegi.Bahar, klapan diskini sazlamak üçin güýç çeşmesidir, sazlaýjy nurbat bolsa baharyň basyşyny sazlamak üçin ulanylýar.Programma meýdany: Basyşy azaldýan klapanlar, esasan gazlaryň we bugyň basyşyny gözegçilikde saklamak üçin nebit, himiýa, metallurgiýa we güýç ýaly pudaklarda giňden ulanylýar.Nebit we himiýa önümçiliginde, tutuş ulgam işiniň howpsuzlygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin ýokary basyşly gazlary dolandyrmak we sazlamak üçin basyşy azaldýan klapanlar giňden ulanylýar;Energetika pudagynda basyşy azaldýan klapanlar, esasan, gazanlaryň we turbinaly enjamlaryň elektrik ulgamynyň basyşyny gözegçilikde saklamak, ony mehaniki we elektrik energiýasynyň çykarylyşyna öwürmek üçin ulanylýar;Polat we metallurgiýa ýaly pudaklarda basyşy peseldýän klapanlar ýokary temperaturaly we ýokary basyşly gazlary dolandyrmak we kadalaşdyrmak, ulgam işiniň howpsuzlygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin esasy enjamlardan biridir.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

5065-2
5065-3

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň?

1. 1984-nji ýylda döredilen, bu ugurdaky tejribämiz bilen tanalýan klapanlarda ýöriteleşen abraýly öndüriji hökmünde ykrar edildi.
2. Önümçilik mümkinçiliklerimiz, çalt we netijeli eltilmegini üpjün edip, her aýda 1 milliona çenli klapan öndürmäge mümkinçilik berýär.
3. Her bir klapan, giňişleýin hil barlagymyzyň bir bölegi hökmünde içgin synagdan geçýär.
4. Hiliň berk gözegçilik çärelerine berk üns bermek bilen, önümlerimiziň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny kepillendirmek üçin öz wagtynda eltmegi ileri tutýarys.
5. Satuwdan öňki gözleglerden başlap, satuwdan soňky goldawa çenli ähli müşderi syýahatynda öz wagtynda jogap bermäge we netijeli aragatnaşyk saklamaga borçlanýarys.
6. Döwrebap laboratoriýamyz abraýly milli CNAS kepillendirilen laboratoriýasy bilen deňeşdirilýär.Suw we gaz klapanlary üçin doly synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylan, milli, Europeanewropa we beýleki degişli ülňülere laýyklykda berk synag synaglaryny geçirmäge mümkinçilik berýär.Önümlerimiziň her bir möhüm ugry boýunça, çig mal derňewinden başlap, önüm maglumatlary synagyna we durmuş synagyna çenli ýokary hilli gözegçiligi üpjün etmek bilen, kämillige ygrarlylygymyzy dowam etdirýäris.Mundan başga-da, kompaniýamyz ISO9001 hil dolandyryş ulgamyna eýerýär.Hil kepilliginiň we müşderileriň ynamynyň durnukly hiliň esasynda gurulýandygyna berk ynanýarys.Halkara ülňülerine berk eýermek we global ösüşlere laýyk bolmak bilen, içerki we daşarky bazarlarda güýçli orny eýeleýäris.

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. Biziň kompaniýamyz şol bir pudakda önümçilik çeşmeleriniň giň toplumyna eýe.20-den gowrak ýasama maşynlaryň hatary, 30-dan gowrak dürli klapan wariantlary, HVAC önümçilik turbinalary, 150-den gowrak kiçi CNC maşyn gurallary, 6 el bilen gurnama liniýalary, 4 awtomatiki gurnama liniýalary we köp sanly ösen önümçilik enjamlary bilen biz doly ygrarlydyrys. ýokary hilli ülňüleri we berk önümçilige gözegçilik çärelerini saklamak.Biziň üýtgewsiz yhlasymyz, derrew jogap bermäge we müşderilere ajaýyp hyzmat bermäge mümkinçilik berýär.
2. Müşderi tarapyndan berlen çyzgylardan we nusgalardan peýdalanmak bilen, dürli görnüşli önümleri öndürip bileris.Mundan başga-da, ep-esli sargyt mukdary üçin goşmaça galyndy çykdajylary üçin talap ýok.
3. Müşderilere özboluşly ideýalaryny we dizaýnlaryny durmuşa geçirmekde biziň bilen hyzmatdaşlyga höweslendirip, OEM / ODM gaýtadan işlemek üçin mähirli çakylyk iberýäris.
4. Müşderilere has uly borçnamalary ýerine ýetirmezden ozal önümlerimiziň hilini we işleýşini başdan geçirmäge mümkinçilik berýän nusga haýyşlaryny we synag sargytlaryny höwes bilen kabul edýäris.

Marka hyzmaty

STA "müşderiler üçin hemme zat, müşderi bahasyny döretmek" hyzmat pelsepesine eýerýär, müşderiniň isleglerine ünsi jemleýär we birinji derejeli hil, tizlik we garaýyş bilen "müşderiniň garaşyşlaryndan we pudak standartlaryndan" ýokary hyzmatlara ýetýär.

önüm-img-1
önüm-img-2
önüm-img-3
önüm-img-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň