sahypa-baş

önüm

STA öý radiatory, radiator üçin bürünç awtomatiki burç temperatura gözegçilik klapany

gysga düşündiriş:

Awtomatiki burç temperaturasyna gözegçilik klapan, temperatura gözegçilik, akymy kadalaşdyrmak we akymyň öňüni almak ýaly birnäçe funksiýany birleşdirýän klapandyr.Bellenen temperaturany saklaýar we awtomatiki dolandyryş arkaly akymy dolandyrýar.Suw akymynyň akymynyň öňüni almak prosesinde, şeýle hem suw akymynyň dogry ugruny üpjün edip biler we şeýlelik bilen turbageçirijileriň hapalanmagy we turbageçirijileriň ýarylmagy töwekgelçiliginiň öňüni alyp biler.Awtomatiki burç temperaturasyna gözegçilik klapan esasan klapan korpusyndan, klapan diskinden, pru springina we beýleki böleklerden durýar.Dürli ulanylyş ssenariýalaryna görä top görnüşi, gysgyç görnüşi we derwezäniň görnüşi ýaly dürli gurluş görnüşleri, şeýle hem bürünç, poslamaýan polat we çoýun ýaly dürli materiallar saýlanyp bilner.Awtomatiki burç temperaturasyna gözegçilik klapanlary köplenç HVAC, suw üpjünçiligi, zeýkeş, himiki prosese gözegçilik we ýangyndan goramak ulgamlaryny gurmak ýaly meýdanlarda ulanylýar.HVAC ulgamlarynda, içerdäki durnukly temperaturany saklap, hemişelik temperatura gözegçilik we akymy kadalaşdyrmak üçin esasy komponent bolup biler.Himiki prosese gözegçilik ulgamynda dürli himiki reaksiýalara görä akym tizligini we temperaturany sazlap bilýär.Gurluşyk ýangyndan goramak ulgamynda, esasy ýapyk klapan hökmünde awtomatiki burç temperaturasyna gözegçilik klapan, ýangyndan goramak ulgamynyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin klapan wyklýuçatelini we suw akymyny awtomatiki dolandyryp biler.Mundan başga-da, uzakdan dolandyrmak we maglumatlary ýygnamak funksiýalaryna ýetmek üçin akylly dolandyryş ulgamlary bilen birleşdirilip bilner.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

5033-2
5033-3

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň?

1. Biz 1984-nji ýyldan başlap, ussatlygymyz we tejribämiz bilen tanalýan baý mirasy bolan tejribeli klapan öndürijisidiris.
2. Aýlyk önümçilik kuwwaty 1 million toplum bilen önümlerimizi çalt eltip, çaltlygy we netijeliligi üpjün edýäris.
3. Biziň aralygymyzdaky her bir klapan düýpli synagdan geçýär, hil taýdan ylalaşyga ýer ýok.
4. Hil gözegçiliginiň berk çärelerine we wagtynda eltilmegine bolan ygrarlylygymyz önümlerimiziň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny kepillendirýär.
5. Satuwdan öňki gözleglerden başlap, satuwdan soňky goldawyna çenli öz wagtynda we täsirli aragatnaşyk üçin bize bil baglaň.
6. Döwrebap laboratoriýamyz, milli, Europeanewropa we beýleki ulanylýan ülňüler boýunça önümlerimizde giňişleýin synag synaglaryny geçirmäge mümkinçilik berýän abraýly CNAS kepillendirilen desgasy bilen deňdir.Suw we gaz klapanlary üçin çig mal derňewinden başlap, önüm maglumatlaryna we durmuş synagyna çenli doly synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylan, önümimiziň ähli möhüm ugurlarynda ýokary hilli gözegçiligi üpjün edýäris.Mundan başga-da, kompaniýamyz ISO9001 hil dolandyryş ulgamyna buýsanç bilen eýerýär.Müşderileriň ynamyny artdyrmak we hiliň kepilligini üpjün etmek biri-birine baglydygyna berk ynanýarys.Önümlerimizi berk halkara ülňülerine yhlas bilen tabyn etmek we global ösüşler bilen aýakdaş bolmak bilen, içerki we daşarky bazarlarda berk orny eýeleýäris.

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. Biziň kompaniýamyz 20-den gowrak ýasama maşyny, 30-dan gowrak dürli klapan görnüşini, HVAC önümçilik turbinalaryny, 150-den gowrak kiçi CNC maşyn gurallaryny, 6 el bilen gurnama liniýalaryny, 4 awtomatiki gurnama liniýasyny we şol bir pudakda ygtybarly infrastruktura bilen enjamlaşdyrylandyr. ösen önümçilik enjamlarynyň toplumy.Qualityokary hilli ülňülere we berk önümçilige gözegçilik etmek baradaky üýtgewsiz ygrarlylygymyz, gyssagly jogap bermäge we müşderilere ajaýyp hyzmat bermäge mümkinçilik berýär.
2. Müşderi tarapyndan berlen çyzgylara we nusgalara esaslanýan önümleriň köp görnüşini öndürmek mümkinçiligimiz bar.Mundan başga-da, köp mukdarda sargyt üçin, gymmatly müşderilerimiz üçin çykdajylaryň netijeliligini üpjün edip, galyndy çykdajylaryna talap ýok.
3. OEM / ODM gaýtadan işlemek mümkinçiligini höwes bilen garşylaýarys, müşderileri özboluşly ideýalaryny we dizaýnlaryny durmuşa geçirmekde biziň bilen hyzmatdaşlyga çagyrýarys.
4. Müşderilere has uly borçnamalary ýerine ýetirmezden ozal önümlerimiziň hilini we işleýşini başdan geçirmäge mümkinçilik berýän nusga sargytlaryny we synag haýyşlaryny minnetdarlyk bilen kabul edýäris.

Marka hyzmaty

STA "müşderiler üçin hemme zat, müşderi bahasyny döretmek" hyzmat pelsepesine eýerýär, müşderiniň isleglerine ünsi jemleýär we birinji derejeli hil, tizlik we garaýyş bilen "müşderiniň garaşyşlaryndan we önümçilik standartlaryndan ýokary" hyzmat maksadyna ýetýär.

önüm-img-1
önüm-img-2
önüm-img-3
önüm-img-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň