sahypa-baş

önüm

Bürünç bölüji, Suw ýoly ulgamy, giriş we çykyş rozetkasy, Suwuklygyň paýlanyşy, poslama garşylyk, çydamlylyk

gysga düşündiriş:

Bürünç bölüji, adatça ýokary hilli bürünç materialdan ýasalan suw ýollarynda suwuklyklary paýlamak üçin ulanylýan enjamdyr.Adatça suw geçirijisini dürli turbalara ýa-da enjamlara ugrukdyryp bilýän bir giriş we köp sanly port bar.Bürünç öwrüjiler, ýokary poslama garşylygy we çydamlylygy sebäpli köplenç dürli suw in engineeringenerçilik meýdanlarynda ulanylýar.Bürünç süýşürijileriň ulanylýan meýdanlary şulary öz içine alýar: 1 Suw üpjünçiligi turbageçiriji ulgamy: Suw üpjünçiliginiň turbageçiriji ulgamlarynda suwuklygyň paýlanyşyna we gözegçiligine, suw ulgamynyň durnuklylygyny we howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin bürünç diwerleri giňden ulanylyp bilner.2. Fireangyndan goramak ulgamy: fireangyndan goramak ulgamlarynda suw akymyny dürli ýangyn söndüriji enjamlara paýlamak ýa-da ýangyç şlanglaryny birikdirmek üçin bürünç bölüjiler ulanylýar.3. Basseýn: Bürünç suw geçirijiler, basseýn ulgamynda suw akymyny dürli basseýn enjamlaryna paýlamak, basseýniň suw akymynyň we durnukly suwuň hilini üpjün etmek üçin ulanylyp bilner.4. Rainagyş suwlaryny ýygnamak ulgamy: rainagyş suwlaryny paýlamak we gözegçilikde saklamak üçin ýagyş suwlaryny ýygnamak ulgamlarynda bürünç bölüjiler hem ulanylyp bilner, şeýlelik bilen ýagyş suw çeşmeleriniň iň köp ulanylmagyny üpjün eder.Gysgaça aýdanyňda, bürünç bölüjiler suwuklygyň paýlanyşyna we gözegçiligine, ulanyş netijeliligini we howpsuzlygyny ýokarlandyryp bilýän dürli suw ýollarynda örän amaly enjamdyr.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

5019-2
5019-3

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň?

1. 1984-nji ýylda döredilen, ýokary hünärli klapanlarda ýöriteleşen, hünär ussatlygymyz we tejribämiz bilen tanalýan abraýly öndüriji.
2. 1 million toplumly täsirli aýlyk önümçilik kuwwatymyz deňsiz-taýsyz tizlik bilen müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyryp, çalt we netijeli eltilmegini üpjün edýär.
3. Arkaýyn boluň, her bir klapan öndürijiligini we ygtybarlylygyny kepillendirip, giňişleýin synagdan geçýär.
4. Gaty hil gözegçiligi çärelerine we wagtynda eltip bermäge bolan ygrarlylygymyz, ygtybarlylygyň we durnuklylygyň ajaýyp standartyny saklamaga mümkinçilik berýär.
5. Çalt we täsirli aragatnaşygy ileri tutýarys, müşderiniň syýahatyndan başlap, satuwdan öňki hyzmatyna çenli öz wagtynda jogaplary we üznüksiz goldawy üpjün edýäris.
6. Döwrebap laboratoriýamyz, suw we gaz klapanlarymyzda düýpli synag synaglaryny geçirmäge mümkinçilik berýän, CNAS tarapyndan tassyklanan desga bilen egin-egne berýär.Bizde çig malyň takyk seljerilmegini, önümiň giňişleýin maglumat synagyny we berk durmuş synagyny ýeňilleşdirýän standart synag enjamlarynyň doly toplumy bar.Önümlerimiziň her möhüm ugry boýunça ýokary hilli gözegçiligi gazanmak bilen, kämillige bolan üýtgewsiz ygrarlylygymyzy görkezýäris.Mundan başga-da, kompaniýamyz ISO9001 hil dolandyryş ulgamyna eýerip, hiliň kepilligini üpjün etmeklige bolan yhlasymyzy görkezýär.Müşderileriň ynamyny artdyrmak we ynamy güýçlendirmek durnukly hiliň esasynda gurulýandygyna berk ynanýarys.Diňe önümlerimizi halkara ülňülerine laýyklykda berk synagdan geçirip, önümçilikde öňdäki hatarda durmak bilen içerki we daşarky bazarlarda güýçli orny eýeläp bileris.

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. Kompaniýamyz 20-den gowrak ýasama maşynlardan, 30-dan gowrak dürli klapanlardan, HVAC önümçilik turbinalaryndan, 150-den gowrak kiçi CNC maşyn gurallaryndan, 6 el bilen gurnama liniýalaryndan, 4 awtomatiki gurnama liniýalaryndan we kesiş toplumyndan ybarat berk infrastruktura bilen buýsanýar. önümçiligimiziň gyrasyndaky önümçilik enjamlary.Gaty hil ülňülerine we önümçilige ünsli gözegçilik etmek baradaky üýtgewsiz ygrarlylygymyz, müşderilerimize çalt seslenme we ajaýyp hyzmat hödürlemäge mümkinçilik berýär diýip ynanýarys.
2. Müşderiniň aýratynlyklaryna laýyklykda, çyzgylaryna ýa-da nusgalaryna esaslanyp, dürli görnüşli önüm öndürmek mümkinçiligimiz bar.Mundan başga-da, ep-esli sargyt mukdary üçin, önümçilik prosesini ýönekeýleşdirmek we çykdajylaryň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin galyndy çykdajylaryna bolan zerurlygy aradan aýyrýarys.
3. Müşderilerimiziň isleglerine görä önümçilik talaplaryny hyzmatdaşlyga we ýerleşdirmäge höwesli bolanymyz üçin, OEM / ODM gaýtadan işlemek üçin mähirli çakylyk iberýäris.
4. Müşderilerimize önümlerimize we hyzmatlarymyza baha bermäge mümkinçilik bermegiň ähmiýetini bilip, nusga sargytlaryny we synag sargytlaryny tüýs ýürekden garşylaýarys.Müşderini kanagatlandyrmak baradaky ygrarlylygymyz üýtgewsizdir we ähli sargyt prosesinde garaşylýandan has ýokary bolmagy maksat edinýäris.

Marka hyzmaty

STA "müşderiler üçin hemme zat, müşderi bahasyny döretmek" hyzmat pelsepesine eýerýär, müşderiniň isleglerine ünsi jemleýär we birinji derejeli hil, tizlik we garaýyş bilen "müşderiniň garaşyşlaryndan we önümçilik standartlaryndan ýokary" hyzmat maksadyna ýetýär.

önüm-img-1
önüm-img-2
önüm-img-3
önüm-img-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň