sahypa-baş

önüm

el bilen burç klapan görnüşi, temperatura gözegçilik klapan, akymy kadalaşdyrmak, temperaturany kadalaşdyrmak, ýyladyş turbasy

gysga düşündiriş:

El bilen burç klapan temperaturasyna gözegçilik klapan, klapan korpusyndan we akymy we temperaturany el bilen sazlap bilýän el bilen dolandyryjydan ybarat adaty klapan önümidir.Dürli HVAC ulgamlary üçin amatly we aňsat işlemek, aňsat gurnamak, poslama garşylyk we uzak ömrüň aýratynlyklary bar.El bilen burç klapan temperaturasyna gözegçilik klapanlary, köplenç kiçi ýyladyş turbalarynda we HVAC ulgamlarynda, içerdäki temperaturany kadalaşdyrmak, gyş antifriz we beýleki programmalarda ulanylýar.Simpleönekeý we amaly aýratynlyklary ony köplenç öýler, ofisler we ýeňil senagat zawodlary ýaly ýerlerde ulanýar.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

5035-2
5035-3

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň?

1. 1984-nji ýyldan başlap, baý taryhy bilen, klapanlarda ýöriteleşen meşhur öndüriji.
2. 1 million toplumyň täsirli aýlyk önümçilik kuwwaty sargytlaryň çalt ýerine ýetirilmegini we wagtynda eltilmegini üpjün edýär.
3. Her klapan öndürijiligini we ygtybarlylygyny kepillendirmek üçin berk synagdan geçýär.
4. Gaty hil gözegçiligi çärelerine we wagtynda eltip bermäge bolan üýtgewsiz ygrarlylygymyz, önümiň hilini yzygiderli, ygtybarly üpjün edýär.
5. Çalt we täsirli aragatnaşygymyz bilen buýsanýarys, satuwdan öňki satuwdan soňky satuwlara çenli ajaýyp goldaw berýäris.
6. Biziň kompaniýamyz, milli sertifikatly desgalara garşy çykýan iň häzirki zaman laboratoriýasy bilen öwünýär.Milli, Europeanewropa we beýleki pudak standartlaryna laýyklykda önümi hemmetaraplaýyn synagdan geçirmek üçin enjamlaşdyrylan.Suw we gaz klapanlary üçin standart synag enjamlarynyň doly toplumy bar, bu bize çig mal derňewini, önüm maglumatlaryny we durmuş synagyny geçirmäge mümkinçilik berýär.ISO9001 hil dolandyryş ulgamyna eýerip, önümimiziň ähli möhüm ugurlarynda optimal hil gözegçiligini saklaýarys.Önümlerimizi halkara ülňülerine berk synap görmek we pudagyň ösüşinde öňdäki hatarda bolmak bilen, gymmatly müşderilerimiziň ynamyny gazanyp, içerki we halkara bazarlarda berk orny eýeläp biljekdigimize berk ynanýarys.

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. Biziň kompaniýamyz 20-den gowrak ýasama maşyn, 30-dan gowrak dürli klapan, HVAC önümçilik turbinalary, 150-den gowrak kiçi CNC maşyn gurallary, 6 el bilen gurnama liniýalary, 4 awtomatiki gurnama liniýalary we birgiden ösen enjamlary öz içine alýan köp sanly önümçilik enjamlaryna eýe. pudagymyza mahsus enjamlar.Gaty hil ülňülerini we oýlanyşykly önümçilige gözegçilik etmek borjumyzyň, gymmatly müşderilerimize çalt we ýokary hyzmat bermäge mümkinçilik berýändigine ynanýarys.
2. customörite çyzgylara we nusgalara esaslanýan önümleriň köp görnüşini ýasamak ukybymyz bar.Mundan başga-da, köp sargyt mukdary üçin, goşmaça çykdajylaryň netijeliligini we amatlylygyny üpjün edip, galyndy çykdajylaryndan ýüz öwürýäris.
3. Müşderilerimiziň üýtgeşik talaplaryny we aýratynlyklaryny ýerine ýetirip biljekdigimizi üpjün edip, kompaniýamyz OEM / ODM gaýtadan işlemegini tüýs ýürekden garşylaýar.
Müşderilerimize has möhüm şertnamalar baglaşmazdan ozal önümlerimize baha bermäge we baha bermäge mümkinçilik bermegiň möhümdigini ykrar edip, synag we synag sargytlaryny almakdan hoşal.

Marka hyzmaty

STA "müşderiler üçin hemme zat, müşderi bahasyny döretmek" hyzmat pelsepesine eýerýär, müşderiniň isleglerine ünsi jemleýär we birinji derejeli hil, tizlik we garaýyş bilen "müşderiniň garaşyşlaryndan we önümçilik standartlaryndan ýokary" hyzmat maksadyna ýetýär.

önüm-img-1
önüm-img-2
önüm-img-3
önüm-img-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň