sahypa-baş

önüm

Temperatura gözegçisi, Energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak

gysga düşündiriş:

Egzoz klapan, turbageçirijilerde ýygnanan gazy ýa-da howany akdyrmak üçin ulanylýan klapandyr.Esasan turbageçirijiniň ýarylmagynyň öňüni almak we gazlary çykarmak ýaly wezipeleri ýerine ýetirýän klapan korpusyndan, klapan örtüginden we klapanyň içki gurluşyndan durýar.Egzoz klapanyny iki görnüşe bölmek bolar: el bilen we awtomatiki.El bilen işleýän gaz klapany, gaz akymyna gözegçilik etmek üçin el bilen işlemegi talap edýär, awtomatiki işleýiş klapany bolsa garaşsyz gaz çykarmak maksadyna ýetip, turbadaky howany we suwy awtomatiki kesgitläp bilýär.Ulanyş meýdanlary nukdaýnazaryndan, gaz geçiriji klapanlar gurluşyk turbalarynda, suw üpjünçiligi we zeýkeşlerde, şäher in engineeringenerçiliginde, himiýa zawodlarynda, derman kärhanalarynda, azyk senagatynda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Turbageçirijiler gurlanda, işleýiş klapanlary turbadan gaz çykaryp biler we turbageçirijiniň ýarylmagynyň öňüni alyp biler;Suw üpjünçiligi we zeýkeş ulgamynda, işleýiş klapany turbadaky gazyň negatiw basyşyny ýok edip biler we howa garşylygyndan gaça durup biler;Himiýa zawodlary, derman zawodlary we azyk senagaty ýaly meýdanlarda gaz çykarylýan klapanlar gazlaryň ýygnanmagynyň öňüni alyp biler we önümçilik gurşawyna ýaramaz täsirlerden gaça durup biler.Gysgaça aýdylanda, gaz geçiriji klapanlar möhüm turbageçiriji klapan hökmünde gurluşyk turbageçirijileri, suw üpjünçiligi we zeýkeş we himiýa zawodlary ýaly meýdanlarda giňden ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, senagatlaşmagyň yzygiderli gowulaşmagy we ösüp barýan meýdanlaryň ösmegi bilen, işleýän klapanlaryň ulanylyş perspektiwalary hem has giňelder.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

5054-2
5054-3

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň?

1. 1984-nji ýyldan başlap baý miras bilen, özümizi klapan öndüriji hökmünde tanadyk.
2. 1 million toplumly aýlyk önümçilik kuwwatymyz, wagt duýgur talaplaryňyza laýyk çalt eltilmegini üpjün edýär.
3. Arkaýyn boluň, amatly öndürijiligi üpjün etmek üçin her bir klapan berk synagdan geçýär.
4. Hiliň berk gözegçilik çärelerine we wagtynda gowşurylyşyna bolan ygrarlylygymyz, hiliň ygtybarly we yzygiderli derejesini kepillendirýär.
5. Satuwdan öňki tapgyrdan başlap, satuwdan soňky goldawa çenli, wagtynda jogap bermegi we täsirli aragatnaşygy ileri tutýarys.
6. Biziň kompaniýamyz, abraýly milli CNAS kepillendirilen laboratoriýasy bilen bäsleşýän öňdebaryjy laboratoriýa bilen öwünýär.Milli, Europeanewropa we beýleki pudak standartlaryna laýyk gelýän önümlerimizde giňişleýin synag synaglaryny geçirmek üçin enjamlaşdyrylan.Çig mallary seljermekden başlap, önüm maglumatlary synagyndan we durmuş synagyndan başlap, suw we gaz klapanlary üçin standart synag enjamlarynyň doly toplumyna eýe.Önümlerimiziň her bir möhüm tarapyna üns bilen üns bermek bilen, ýokary hilli gözegçilik edýäris.Mundan başga-da, kompaniýamyz hiliň barlagynyň we müşderiniň ynamynyň durnukly hiliň esasynda gurulýandygyna berk ynanýan ISO9001 hil dolandyryş ulgamyna eýerýär.Halkara ülňülerine berk eýermek we global ösüşlerden habardar bolmak bilen, içerki we daşarky bazarlarda özümizi berkitýäris.

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. Biziň kompaniýamyzda 20-den gowrak ýasama maşyn, 30-dan gowrak dürli klapan görnüşi, HVAC önümçilik turbinalary, 150-den gowrak kiçi CNC maşyn gurallary, 6 el bilen gurnama liniýasy, 4 awtomatlaşdyrylan gurnama liniýasy we giň gerim bar. pudagymyzda ösen önümçilik enjamlary.Gaty hil ülňülerini saklamak we berk önümçilige gözegçilik çärelerini durmuşa geçirmek baradaky üýtgewsiz ygrarlylygymyz bilen, gymmatly müşderilerimize derrew we aýratyn hyzmat edip biljekdigimize ynanýarys.
2. Müşderi bilen üpjün edilen çyzgylary we nusgalary ulanmak bilen, dürli önümleri öndürip bileris.Mundan başga-da, köp mukdarda sargyt üçin goşmaça galyndy çykdajylary talap edilmeýär.
3. Müşderilere öz markasyny ýa-da dizaýn düşünjelerini durmuşa geçirmekdäki tejribämizden peýdalanmaga mümkinçilik berýän OEM / ODM gaýtadan işlemegi mähirli kabul edýäris.
4. Müşderilere önümlerimizi başdan geçirmäge we habarly karar bermäge mümkinçilik berýän nusga haýyşlaryny we synag sargytlaryny höwes bilen kabul edýäris.

Marka hyzmaty

STA "müşderiler üçin hemme zat, müşderi bahasyny döretmek" hyzmat pelsepesine eýerýär, müşderiniň isleglerine ünsi jemleýär we birinji derejeli hil, tizlik we garaýyş bilen "müşderiniň garaşyşlaryndan we pudak standartlaryndan" ýokary hyzmatlara ýetýär.

önüm-img-1
önüm-img-2
önüm-img-3
önüm-img-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň