sahypa-baş

önüm

STA öý radiatory, radiatorlar üçin bürünç el bilen göni temperatura gözegçilik klapany

gysga düşündiriş:

Göni ýyladyş klapan, turbageçirijileri kesmek, kadalaşdyrmak we akymy dolandyrmak funksiýalaryna ýetip bilýän HVAC programmalarynda ulanylýan umumy klapan.HVAC, suw üpjünçiligi we zeýkeş, gurluşyk we himiýa in engineeringenerçiligi ýaly ugurlarda giňden ulanylýar.Bu klapan, adatça, klapan korpusy, klapan ýadrosy, klapan baldagy, möhürleýji halka we ş.m. ýaly böleklerden durýar we materiallar esasan bürünç, poslamaýan polat, plastmassa ýa-da çoýun.Bu klapan poslama garşylyk, ýokary temperatura garşylyk we basyşa garşylyk ýaly aýratynlyklara eýedir we gowy ygtybarlylygy we howpsuzlygy bar.Göni ýyladyş klapanlary, adatça el bilen işlemek üçin amatly we ýokary çeýeligi bolan uzyn tutawaçly şar klapan gurluşyna eýe bolup, turbageçirijileriň açylmagyna we ýapylmagyna tiz gözegçilik edip biler.Kalibriniň ululygy ýyladyş we kondisioner in engineeringenerçiliginiň umumy talaplaryna laýyk gelýän 15mm bilen 50mm aralygynda bolýar.Bu klapan esasy ýapyk klapan hökmünde ulanylyp bilner ýa-da beýleki esbaplar bilen bilelikde akyl bilen dolandyrylyp bilner.Ulanyş meýdanlary nukdaýnazaryndan göni ýyladyş klapanlary HVAC ulgamlarynyň suw üpjünçiliginde we gaýdýan turbageçirijilerinde giňden ulanylýar we dürli suw, nebit we gaz serişdeleriniň akymyna gözegçilik etmek üçin hem ulanylyp bilner.Mundan başga-da, bu klapan ýangyndan goramak ulgamlaryny gurmak, suw üpjünçiligi we zeýkeş ulgamlary, himiki amallara gözegçilik ýaly meýdanlarda hem ulanylyp bilner.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

5042-2
5042-3

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň?

1. 1984-nji ýylda döredilen, biz klapanlarda ýöriteleşen abraýly öndüriji.
2. Aýda 1 million toplum önümçilik kuwwaty bilen, talaplaryňyzy gyssagly ýerine ýetirmek üçin çalt eltilmegini üpjün edýäris.
3. Öndürýän her bir klapan, öndürijiligini kepillendirmek üçin düýpli synagdan geçýär.
4. Güýçli hil gözegçilik çärelerimiz we wagtynda eltip bermek önümiň hilini yzygiderli we ygtybarly üpjün edýär.
5. Satuwdan öňki satuwdan soň, öz wagtynda jogaplary we täsirli aragatnaşyk saklamagy maksat edinýäris.
6. Biziň kompaniýamyz, milli sertifikatly CNAS barlaghanasyna deň bolan iň häzirki zaman laboratoriýasyna eýedir.Milli, Europeanewropa we beýleki ülňüleri berjaý edip, önümlerimizde synag synaglaryny geçirmäge mümkinçilik berýär.Suw we gaz klapanlary üçin standart synag enjamlarymyzyň giňişleýin toplumy çig mal derňewini, önüm maglumatlaryny we durmuş synagyny geçirmäge mümkinçilik berýär.ISO9001 hil dolandyryş ulgamyny ornaşdyrmak bilen, önümimizi ösdürmegiň her möhüm tapgyrynda hil gözegçiligini ileri tutýarys.Durnukly hil müşderileriň ynamynyň we hiliniň kepili bolup durýar diýip berk ynanýarys.Önümlerimizi halkara ülňülerine laýyklykda yhlas bilen barlamak we global ösüşler bilen aýakdaş bolmak bilen, içerki we halkara bazarlarda güýçli orny eýeleýäris.

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. 20-den gowrak ýasama maşyn, 30-dan gowrak dürli klapan, HVAC önümçilik turbinalary, 150-den gowrak kiçi CNC maşyn gurallary, 6 el bilen gurnama liniýasy, 4 awtomatiki gurnama liniýasy we bir topar enjamy öz içine alýan giň enjamlar bilen. Önümçiligimizde ösen önümçilik enjamlary, ýokary hilli ülňülere we berk önümçilige gözegçilik etmegimiziň müşderilerimize gyssagly jogap bermäge we ýokary derejeli hyzmaty bermäge mümkinçilik berýändigine berk ynanýarys.
2. Önümçilik mümkinçiliklerimiz, müşderi tarapyndan berlen çyzgylara we nusgalara esaslanýan köp sanly önüm öndürmäge degişlidir.Mundan başga-da, köp mukdarda sargyt üçin galyndy çykdajylarynyň zerurlygyny aradan aýyrýarys.
3. OEM / ODM gaýtadan işlemek, öz markaňyzy ýa-da dizaýnyňyzy öndürmäge mümkinçilik berýän mähirli garşylanýar.
4. Has uly wada bermezden ozal önümlerimizi öwrenmek üçin çeýeligi üpjün edip, nusgalary ýa-da synag sargytlaryny almaga açyk.

Marka hyzmaty

STA "müşderiler üçin hemme zat, müşderi bahasyny döretmek" hyzmat pelsepesine eýerýär, müşderiniň isleglerine ünsi jemleýär we birinji derejeli hil, tizlik we garaýyş bilen "müşderiniň garaşyşlaryndan we önümçilik standartlaryndan ýokary" hyzmat maksadyna ýetýär.

önüm-img-1
önüm-img-2
önüm-img-3
önüm-img-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň