sahypa-baş

önüm

top klapan bürünç öwrüjisi, suw ýoly ulgamy, suwuklygyň paýlanyşy, ýangyndan goramak ulgamy, ýangyn gidranty

gysga düşündiriş:

Top klapan bürünç diweri, suw ýollarynda ulanylýan, poslama garşylygy, berkligi, durnuklylygy we howpsuzlygy bilen ýokary hilli bürünç materialdan ýasalan aýralyk klapan.Bu önümde suwuklygyň paýlanyşy ýaly dürli ýagdaýlar üçin amatly giriş we çykyş portlary bar.Top klapan bürünç öwrüjiler köp ugurlarda giňden ulanylyp bilner.Fireangyndan goramak ulgamlarynda ýangyn gidrantlaryny we ýangyn söndüriji enjamlary, şeýle hem suw şlangyny birikdirmek we akym gözegçiligi üçin top klapan bürünç diwerleri ulanylýar.Basseýnlerde we ýagyş suwlaryny ýygnamak ulgamlarynda bu önüm suwuň akymyny üýtgetmek, suwuň hiliniň durnuklylygyny we maksimal ulanylmagyny üpjün etmek üçin hem ulanylyp bilner.Top klapan bürünç öwrüjiler enjamlary dolandyrmakda we ýokary basyşly suw akymynda hem işläp bilerler.Umuman alanyňda, köp klapanda giňden ulanylýan, suw akymynyň howpsuzlygyny, tekizligini we durnuklylygyny üpjün edýän we örän möhüm rol oýnaýan suw ulgamlarynyň esasy düzüm bölegi hökmünde kabul edilip bilner.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

5020-2
5020-3

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň?

1. 1984-nji ýyldan gözbaş alýan miras bilen, klapan öndürijisi hökmünde tejribämizi artdyrdyk.
2. Önümçilik kuwwatymyz, sargytlary çalt ýerine ýetirmäge we çalt eltilmegini üpjün etmäge mümkinçilik berýän bir million klapan toplumynyň täsirli aýlyk önümçiligine eýe.
3. Öndürýän her bir klapanymyz, hil barlagy barada aýdylanda eglişik üçin ýer galdyrman, düýpli synagdan geçýär.
4. Önümlerimiziň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny kepillendirýän berk hil gözegçilik çärelerine we wagtynda eltip bermäge bolan ygrarlylygymyz üýtgewsizdir.
5. Ilki bilen aragatnaşyk nokadyndan satuwdan soňky tapgyra çenli, müşderi syýahatynyň dowamynda öz wagtynda jogaplary we üznüksiz goldawy üpjün edip, işjeň aragatnaşyk saklaýarys.
6. Içerki laboratoriýamyz, milli, Europeanewropa we beýleki önümçilik ülňülerine laýyklykda suw we gaz klapanlarymyzda hemmetaraplaýyn synag synaglaryny geçirmäge mümkinçilik berýän meşhur CNAS kepillendirilen desga garşydaş.Adaty synag enjamlarynyň doly toplumy bilen enjamlaşdyrylan, çig mal bahalandyrmasy, önüm maglumatlaryny barlamak we durmuş synagy ýaly düýpli derňewleri geçirýäris.Önümimiziň her bir möhüm ugrunda ýokary hilli gözegçiligi gazanmak bilen, kämillige bolan üýtgewsiz ygrarlylygymyzy görkezýäris.Mundan başga-da, kompaniýamyz hiliň barlagyna wepalylygymyzy görkezip, ISO9001 hil dolandyryş ulgamyna eýerýär.Müşderileriň ynamyny artdyrmak, diňe halkara ülňülerine berk eýermek we pudagyň ösüşinde öňdäki hatarda bolmak bilen gazanylýan önümlerimiziň durnuklylygyna baglydygyna berk ynanýarys.Hut şu tutanýerli çemeleşmegiň üsti bilen içerki we daşarky bazarlarda berk orny eýeleýäris.

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. 20-den gowrak ýasama maşyn, 30-dan gowrak dürli klapan, HVAC önümçilik turbinalary, 150-den gowrak kiçi CNC maşyn gurallary, 6 el bilen gurnama liniýasy, 4 awtomatiki gurnama liniýasy we ösen enjamlar toplumyny öz içine alýan köp sanly önümçilik enjamlary bilen. senagat, kompaniýamyz gowy enjamlaşdyrylan.Qualityokary hilli ülňüleri goldamak we berk önümçilige gözegçilik çärelerini durmuşa geçirmek bilen, çalt seslenmegi üpjün edip, müşderilerimize ajaýyp hyzmat edip biljekdigimize berk ynanýarys.
2. Müşderiniň çyzgylaryny we nusgalaryny ulanmak bilen, dürli önüm öndürmek ukybyna eýe bolýarys.Uly sargyt mukdary bolan ýagdaýynda, tygşytly artykmaçlygy hödürläp, goşmaça galyndy çykdajylaryna zerurlyk ýok.
3. Müşderilerimiziň aýratyn talaplaryny we isleglerini kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýän OEM / ODM gaýtadan işlemegine mähirli garşylaýarys.
4. Müşderilerimize has uly borçnamalar kabul etmezden ozal önümlerimize baha bermäge we baha bermäge rugsat bermegiň ähmiýetini bilip, nusga sargytlaryny we synag sargytlaryny kabul etmekden hoşal.

Marka hyzmaty

STA "howandarlar üçin her bir zat, müşderi gymmaty döredýän" hyzmat ideologiýasyny goldaýar, müşderiniň talaplaryna ünsi jemleýär we ýokary hilli, tizlik we nukdaýnazardan "müşderiniň garaşyşlaryndan we pudak görkezijilerinden ýokary" hyzmat maksadyny ýerine ýetirýär.

önüm-img-1
önüm-img-2
önüm-img-3
önüm-img-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň