sahypa-baş

önüm

el bilen we awtomatiki temperatura gözegçilik klapan, awtomatiki dolandyryş klapan, hemişelik temperatura klapan, temperatura gözegçilik klapan

gysga düşündiriş:

El bilen we awtomatiki integral burç klapan temperaturasyna gözegçilik klapan, el bilen we awtomatiki dolandyryş funksiýalaryny birleşdirýän, suwuklygyň temperaturasyny takyk sazlamaga we gözegçilikde saklap bilýän klapandyr.Bu klapan, adatça bürünç ýa-da poslamaýan polat ýaly ýokary hilli materiallardan ýasalýar we ajaýyp poslama garşylygy, berkligi we durnuklylygy bar.El we öz-özüne birikdirilen burç klapan temperaturasyna gözegçilik klapanlary, esasanam aşakdaky taraplary öz içine alýan gaty giňdir: 1 HVAC ulgamy: Kondisioner ulgamynda suw akymynyň temperaturasyny sazlamak üçin el we awtomatiki burç klapan temperatura gözegçilik klapany ulanylyp bilner. , degişli temperatura gözegçiligini we energiýany tygşytlamagy gazanmak.2. Senagat suwuklygyna gözegçilik: Bu klapan suwuklygyň temperaturasyny awtomatiki sazlap bilýär we himiki, derman, azyk we beýleki senagat meýdanlary ýaly dürli senagat suwuklygyna gözegçilik ýagdaýlary üçin amatlydyr.3. Awtoulag we deňiz hereketlendirijileriniň sowadylmagy: El bilen we awtomatiki burç klapan temperaturasyna gözegçilik klapan, awtoulag we deňiz hereketlendirijileriniň suw akymynyň temperaturasyny kadalaşdyrmak, hereketlendirijiniň iş netijeliligini we ömrüni ýokarlandyrmak üçin amatlydyr.4. Aýlanylýan suw ulgamy: Suw akymynyň temperaturasyna dogry gözegçilik etmek üçin suw howuzlary, akwariumlar we ş.m. ýaly dürli aýlanylýan suw ulgamlaryna ulanylyp bilner.5. Beýleki meýdanlar: Suwuklygyň temperaturasyna akylly gözegçilik etmek üçin el bilen awtomatiki integrirlenen burç klapan temperatura gözegçilik klapany suwaryş ulgamlary, daşky gurşaw in engineeringenerçiligi, ýyladyş ulgamlary we ş.m. ýaly meýdanlarda hem ulanylyp bilner.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

5027-2
5027-3

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň?

1. 1984-nji ýylda döredilen, biz hünär ussatlygy we bu pudakdaky tejribämiz bilen tanalýan klapanlarda ýöriteleşen abraýly öndüriji.
2. Aýda 1 million toplum önümçilik kuwwatymyz, müşderilerimiziň isleglerini haýal etmän kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýän netijeli we çalt eltilmegini üpjün edýär.
3. Arkaýyn boluň, aralygymyzdaky her bir klapan, öndürijiligini we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin düýpli synagdan geçýär.
4. Hiliň berk gözegçilik çärelerine we wagtynda eltilmegine bolan ygrarlylygymyz, ygtybarly we durnukly önümleri üpjün etmäge mümkinçilik berýär.
5. Satuwdan öňki gözleglerden başlap, satuwdan soňky goldawa çenli, müşderilerimiziň gyssagly jogap we goldaw almagyny üpjün edip, öz wagtynda we täsirli aragatnaşygy ileri tutýarys.
6. Biziň kompaniýamyz, abraýly milli CNAS kepillendirilen desgasy bilen deňeşdirip, iň häzirki zaman laboratoriýasyna eýe.Bu, suw we gaz klapanlarymyzda milli, Europeanewropa we beýleki degişli ülňüleriň berjaý edilmegini üpjün edip, giňişleýin synag synaglaryny geçirmäge mümkinçilik berýär.Standart synag enjamlarynyň doly toplumy bilen enjamlaşdyrylan çig maly üns bilen seljerýäris, önüm maglumatlaryny barlaýarys we önümlerimiziň ähli möhüm ugurlarynda ýokary hilli gözegçilik etmek üçin durmuş synagyny geçirýäris.Mundan başga-da, ISO9001 hil dolandyryş ulgamyna buýsanç bilen ýapyşýarys.Hil kepilliginiň we müşderileriň ynamynyň ýokary ülňülere yzygiderli boýun bolmak arkaly döredilýändigine berk ynanýarys.Önümlerimizi halkara görkezijilerine laýyklykda berk barlamak we global ösüşlerden habarly bolmak bilen, içerki we daşarky bazarlarda güýçli orny eýelemegi başarýarys.

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. Kompaniýamyz, köp sanly önümçilik aktiwleri bilen enjamlaşdyrylan pudagyň başynda durýar.Täsirli çeşmelerimiziň arasynda 20-den gowrak ýasama maşyn, 30-dan gowrak aýratyn klapan görnüşi, HVAC önümçiligi üçin turbinalar, 150-den gowrak kiçi CNC maşyn gurallary, 6 el bilen gurnama liniýalary, 4 awtomatiki gurnama liniýalary we ösen önümçilik enjamlary bar.Gaty hil ülňülerini goldamak we berk önümçilige gözegçilik çärelerini durmuşa geçirmek, gyssagly jogap bermek we müşderilere ajaýyp hyzmat bermek ukybymyza ynanýarys.
2. Müşderiniň çyzgylaryny we nusgalaryny gujaklap, önümleriň köp görnüşini öndürmek üçin köp taraply.Mundan başga-da, sargyt mukdary üçin, abraýly müşderilerimiz üçin çykdajylaryň netijeliligini üpjün edip, galyndy çykdajylaryna bolan zerurlygy aradan aýyrýarys.
3. OEM / ODM gaýtadan işlemek çözgütlerini gözleýän müşderilere mähirli garşylaýarys.Closelyakyndan hyzmatdaşlyk edip, özboluşly talaplaryny bazara aýratyn yz galdyrmaga mümkinçilik berýän aýratyn önümlere terjime etmegi maksat edinýäris.
4. Müşderini kanagatlandyrmak baradaky ygrarlylygymyz, nusga sargytlaryny we synag haýyşlaryny kabul etmegimizde öz beýanyny tapýar.Bu mümkinçiligi bermek bilen, müşderilere has düýpli wada bermezden ozal önümlerimiziň hilini, işleýşini we ussatlygyny başdan geçirmäge mümkinçilik berýäris.

Marka hyzmaty

STA "müşderiler üçin hemme zat, müşderi bahasyny döretmek" hyzmat pelsepesine eýerýär, müşderiniň isleglerine ünsi jemleýär we birinji derejeli hil, tizlik we garaýyş bilen "müşderiniň garaşyşlaryndan we önümçilik standartlaryndan ýokary" hyzmat maksadyna ýetýär.

önüm-img-1
önüm-img-2
önüm-img-3
önüm-img-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň