sahypa-baş

önüm

el bilen sag burç temperatura gözegçilik klapany, awtomatiki sag burç temperatura gözegçilik klapan

gysga düşündiriş:

Burç bilen ýyladyş klapan, içerdäki temperaturany dolandyrmak üçin köplenç ulanylýan klapandyr.Bedeniniň görnüşi 90 dereje egilme görnüşidir, şonuň üçin “burç klapan” ady.Burç bilen ýyladyş klapanlary, adatça, el bilen we awtomatiki dolandyryş usullaryny goldaýan klapan disklerinden, klapan oturgyçlaryndan, klapan korpuslaryndan, temperatura gözegçilik kellelerinden, birikme bogunlaryndan we beýleki böleklerden durýar.Bu klapan, jaýlar, ofisler, önümçilik ýerleri, hassahanalar we ş.m. ýaly dürli binalarda turbageçiriji ulgamlary ýylatmak üçin amatlydyr, takyk gazanmak üçin gazanlar, radiatorlar, pol gyzdyryjylar we ş.m. ýaly dürli ýyladyş enjamlary bilen bilelikde ulanylyp bilner. ýyladyş turbalaryna gözegçilik.Burç ýyladyş klapany gyş antifrizinde hem ulanylyp bilner.Içerki temperatura belli bir derejede peselende, doňdurma sebäpli turbanyň zaýalanmazlygy üçin klapan awtomatiki usulda ýapylar.Umuman, burç bilen ýyladyş klapanlary, dürli ýyladyş turba ulgamlarynda möhüm rol oýnap bilýän ýönekeý, ulanmaga aňsat, çeýe we ygtybarly temperatura gözegçilik enjamydyr.Oorapyk daşky gurşawy dolandyrmak we ýyladyş gözegçiliginde köp sanly programma bar.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

5041-2
5041-3

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň?

1. Klapan öndürijisi hökmünde toplan tejribämiz, bu pudakdaky ussatlygymyzy görkezýän 1984-nji ýyldan başlaýar.
2. Çalt eltilmegini üpjün etmek üçin ajaýyp önümçilik kuwwaty 1 million toplum.
3. Her bir klapan, berk hil standartlarymyza laýyk gelmek üçin düýpli synagdan geçýär.
4. Gaty hil gözegçiligi çärelerine we wagtynda eltip bermäge bolan ygrarlylygymyz önümlerimiziň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny kepillendirýär.
5. Satuwdan öňki gözleglerden başlap, satuwdan soňky goldawa çenli ähli satuw prosesinde öz wagtynda jogaplary we täsirli aragatnaşygy ileri tutýarys.
6. Kompaniýamyzyň laboratoriýasy abraýly milli CNAS kepillendirilen laboratoriýasy bilen deňdir.Suw we gaz klapanlary üçin standart synag enjamlarynyň toplumy bilen doly enjamlaşdyrylyp, milli, Europeanewropa we beýleki ulanylýan standartlara laýyklykda synag synaglaryny geçirmäge mümkinçilik berýär.Çig mallary seljermekden başlap, önüm maglumatlary we durmuş synaglaryna çenli önümlerimiziň her möhüm ugrunda ýokary hilli gözegçiligi üpjün edýäris.ISO9001 hil dolandyryş ulgamyny kabul etmek bilen, müşderileriň ynamyny ýokarlandyrmak we hiliň kepilligini üpjün etmek durnukly hiliň saklanmagyna baglydygyna berk ynanýarys.Içerki we daşarky bazarlarda güýçli gatnaşygy döretmek üçin, halkara ülňülerine boýun bolmak we ösýän global landşaft bilen aýakdaş gitmek üçin önümi berk synagdan geçirmäge bagyşlanýarys.

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. Kompaniýamyz, şol bir pudakda 20-den gowrak ýasama maşyn, 30-dan gowrak dürli klapan görnüşi, HVAC önümçilik turbinalary, 150-den gowrak kiçi CNC maşyn gurallary, 6 el bilen gurnama liniýalary, 4 awtomatlaşdyrylan gurnama liniýalary we köp sanly çeşmä eýe. ösen önümçilik enjamlarynyň tapgyry.Qualityokary hilli ülňüleri goldamak we berk önümçilige gözegçilik çärelerini durmuşa geçirmek baradaky üýtgewsiz ynamymyz, müşderilere gyssagly jogap bermäge we ýokary derejeli hyzmaty hödürlemäge mümkinçilik berýär.
2. Müşderi tarapyndan berlen eskizlerden we nusgalardan ylham alyp, dürli görnüşli önüm öndürmäge ukyply.Mundan başga-da, köp mukdarda sargyt üçin galyndy çykdajylaryna zerurlyk ýok.
3. OEM / ODM gaýtadan işlemek üçin müşderileriň aýratyn talaplaryna esaslanyp önümleri özleşdirmek boýunça tejribämizden peýdalanyp biljekdigini kepillendirýäris.
4. Müşderilere has uly wada bermezden ozal tekliplerimizi başdan geçirmäge mümkinçilik berýän nusga haýyşlaryny we synag sargytlaryny höwes bilen garşylaýarys.

Marka hyzmaty

STA "müşderiler üçin hemme zat, müşderi bahasyny döretmek" hyzmat pelsepesine eýerýär, müşderiniň isleglerine ünsi jemleýär we birinji derejeli hil, tizlik we garaýyş bilen "müşderiniň garaşyşlaryndan we önümçilik standartlaryndan ýokary" hyzmat maksadyna ýetýär.

önüm-img-1
önüm-img-2
önüm-img-3
önüm-img-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň