sahypa-baş

önüm

STA öý ýylylyk geçiriji, radiatorlar üçin bürünç el bilen göni temperatura gözegçilik klapany we hakyky temperatura görä klapanyň açylyş derejesini awtomatiki sazlap biler.

gysga düşündiriş:

El bilen gönüden-göni temperatura gözegçilik klapan, el bilen dolandyrylyp bilinýän temperatura duýgur sazlaýyş klapanyna esaslanýan enjamdyr.Içerde temperatura gözegçiligi bilen enjamlaşdyrylan we hakyky temperatura görä klapanyň açylyş derejesini awtomatiki sazlap bilýär.Öý ýyladyş ulgamlarynda, sowadyjy suw ulgamlarynda, kondisioner ulgamlarynda we ş.m. köplenç ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

5036-2
5036-3

Önümiň beýany

Göni göni temperatura gözegçilik klapan, suw ýa-da howa akymyny dolandyrmak üçin döredilen klapandyr.Onuň häsiýetnamasy, içerde temperatura gözegçiligi gurlup, el bilen dolandyrylyp bilner.Temperatura gözegçisi daşky gurşawyň temperaturasynyň üýtgemelerini duýup biler we klapanyň açylyş derejesini awtomatiki sazlap biler we şeýlelik bilen temperatura gözegçilik maksadyna ýeter.Önüm, adatça, klapan korpusy, klapan ýadrosy, klapan baldagy, el aýagy, temperatura gözegçilik ediji we ş.m. ýaly böleklerden durýar. El bilen göni temperatura gözegçilik klapanlarynyň ulanylyş meýdany gaty giň, esasan öý ýyladyş ulgamlarynda, sowadyjy suw ulgamlarynda, kondisionerde ulanylýar. ulgamlary we ş.m. Onuň çeýe işleýşi, takyk temperatura gözegçiligi we akylly düzgünleşdirilmegi häzirki zaman öýlerinde we söwda ýerlerinde giňden ulanylýar.Şeýle hem hassahanalarda, barlaghanalarda, zawodlarda, mekdeplerde we beýleki ýagdaýlarda temperaturany kadalaşdyrmak we gözegçilik etmek üçin ulanylýar.Göni göni temperatura gözegçilik klapanlary dürli turbageçiriji ulgamlara we enjamlara birikdirilip bilner we dürli zerurlyklara görä dürli spesifikasiýa we modeller saýlanyp bilner.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň?

1. 1984-nji ýylda döredilmegi bilen, tejribämiz we hünär ussatlygymyz bilen tanalýan meşhur klapan öndürijisi hökmünde uly abraý gazandyk.
2. Önümçilik mümkinçiliklerimizden peýdalanmak bilen, müşderilerimiziň wagt talaplaryny kanagatlandyrmak üçin çalt eltilmegini üpjün edip, her aýda bir milliona çenli klapan toplumyny öndürip bileris.
3. Öndürýän her bir klapanymyzyň barlyşyksyz hilini we amatly öndürijiligini üpjün etmek üçin düýpli synagdan geçýändigine göz ýetiriň.
4. Hiliň berk gözegçilik çärelerine we wagtynda eltip bermegimize üýtgewsiz ygrarlylygymyz, durnukly we ygtybarly önümler bilen üpjün etmäge mümkinçilik berýär.
5. Satuwdan öňki başlangyç etapdan başlap, satuwdan soňky giňişleýin goldawa çenli, müşderilerimiziň biziň bilen bolan ähli tejribelerinde gyssagly kömek we üznüksiz goldaw almagyny üpjün edip, wagtynda we wagtynda aragatnaşygy ileri tutýarys.
6. Öňdebaryjy laboratoriýamyz, milli, Europeanewropa we beýleki ulanylýan ülňüleri üns bilen berjaý edip, suw we gaz klapanlarymyzda giňişleýin synag synaglaryny geçirmäge mümkinçilik berýän abraýly CNAS kepillendirilen milli desga bilen deňeşdirilýär.Adaty synag enjamlarynyň toplumy bilen enjamlaşdyrylan, çig maly berk seljerýäris, önümiň doly maglumat synagyny geçirýäris we durmuşy doly synagdan geçirýäris.Önümlerimiziň her bir möhüm ugry boýunça ýokary hilli gözegçiligi gazanmak bilen, kämillige bolan üýtgewsiz ygrarlylygymyzy görkezýäris.Mundan başga-da, kompaniýamyz hiliň barlagyna ygrarlylygymyzy görkezip, ISO9001 hil dolandyryş ulgamyna yhlas bilen eýerýär.Müşderileriň ynamyny ýokarlandyrmak, üýtgewsiz hil ülňülerini saklamak, halkara ülňülerine berk boýun egmek we pudagyň ösüşinde öňdäki hatarda durmak bilen baglanyşyklydygyna berk ynanýarys.Bu tutanýerli çemeleşme, içerki we halkara bazarlarda ygtybarly ýer döretmäge mümkinçilik berýär.

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. Biziň kompaniýamyz 20-den gowrak ýasama maşyn, 30-dan gowrak dürli klapan görnüşi, HVAC önümçilik turbinalary, 150-den gowrak kiçi CNC maşyn gurallary, 6 el bilen gurnama liniýalary we 4 awtomatiki gurnama ýaly köp sanly öňdebaryjy önümçilik serişdeleri bilen enjamlaşdyrylandyr. setirler.Qualityokary hilli ülňülere we berk önümçilik gözegçiligine bolan üýtgewsiz ygrarlylygymyz, müşderilere gyssagly jogaplary we ajaýyp hyzmat derejelerini bermäge mümkinçilik berýändigine berk ynanýarys.
2. Müşderi tarapyndan berlen çyzgylara we nusgalara esaslanýan dürli önüm öndürmek mümkinçiligimiz bar.Mundan başga-da, köp mukdarda sargyt üçin, gymmatly müşderilerimiz üçin çykdajylaryň netijeliligini üpjün edip, galyndy çykdajylaryna bolan zerurlygy aradan aýyrýarys.
3. OEM / ODM gaýtadan işlemek hyzmatlarymyzy öwrenmek üçin mähirli çakylyk iberýäris.Müşderiler biziň bilen hyzmatdaşlykda, özboluşly ideýalaryny we düşünjelerini durmuşa geçirmek, aýratyn zerurlyklaryna laýyk gelýän çözgütleri döretmek üçin tejribämizden peýdalanyp bilerler.
4. Mysal sargytlaryny we synag haýyşlaryny şatlyk bilen garşylaýarys.Bu, müşderilere önümlerimiziň hilini we öndürijiligini ilkinji gezek başdan geçirmäge mümkinçilik berýär, has uly sargytlary kabul etmezden ozal habarly karar bermäge mümkinçilik berýär.

Marka hyzmaty

STA "müşderiler üçin hemme zat, müşderi bahasyny döretmek" hyzmat pelsepesine eýerýär, müşderiniň isleglerine ünsi jemleýär we birinji derejeli hil, tizlik we garaýyş bilen "müşderiniň garaşyşlaryndan we önümçilik standartlaryndan ýokary" hyzmat maksadyna ýetýär.

önüm-img-1
önüm-img-2
önüm-img-3
önüm-img-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň