sahypa-baş

önüm

Y görnüşli süzgüç klapan, bürünç süzgüç klapan, galyň bürünç süzgüç klapan

gysga düşündiriş:

Y şekilli süzgüçli klapan, turbadaky gurnalan süzgüç enjamy, içindäki Y şekilli gurluş süzgüç ekrany bolup, orta hapalary, gum bölejiklerini we beýleki gaty bölejikleri netijeli süzüp bilýär.Süzgüç klapan ýokary poslama garşylygy we çydamlylygy bilen ýokary hilli materiallardan ýasalýar we uzak wagtlap durnukly işläp bilýär.Vananyň özi, ulanyjylar üçin sazlamak we arassalamak üçin amatly we oňat durnuklylygy we ygtybarlylygy bilen el bilen işleýär.Programma meýdany: Y görnüşli süzgüç klapanlary himiýa, derman, azyk we biologiki önümçilik ýaly önümçilik pudaklarynda, şeýle hem şäher in engineeringenerçiliginde, suw arassalaýyş in engineeringenerçiliginde, nebit we gaz turbalarynda we beýleki pudaklarda köpçülikleýin süzgüç bejergisinde giňden ulanylýar.Bu süzgüç klapan, prosesiň dowamynda ortaça saklanan bölejikleri süzüp, ulgam basyşyny peseldip, ulgam enjamlaryny gorap we enjamlaryň işleýiş möhletini uzaldyp biler.Turbageçiriji ulgamlardaky möhüm süzgüç enjamlaryndan biridir.Bug, suwuk, gaz we başgalar ýaly köp sanly köpçülikleýin habar beriş serişdelerini dolandyrmak üçin ulanylyp bilner. Gurmak ýönekeý we amatly, saklamak we arassalamak, häzirki zaman turbageçiriji ulgamlaryň möhüm bölegi bolup durýar.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň parametri

s4008-1 (3)
s4008-1 (2)

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň?

1. 1984-nji ýyldan başlanan baý miras bilen, biz klapanlary ynamdar we tejribeli öndüriji.
2. Aýlyk önümçilik kuwwatymyz 1 million toplum, çalt hyzmat etmegi üpjün edip, sargytlary çalt bermäge mümkinçilik berýär.
3. Öndürýän her bir klapan, öndürijiligini we ygtybarlylygyny kepillendirip, düýpli synagdan geçýär.
4. Hiliň berk gözegçilik çärelerini durmuşa geçirýäris we ygtybarly we yzygiderli hilini kepillendirýän berk tabşyryş meýilnamalaryna eýerýäris.
5. Satuwdan öňki ilkinji gözleglerden başlap, satuwdan soňky giňişleýin goldawa çenli müşderilerimiz bilen öz wagtynda we täsirli aragatnaşygy ileri tutýarys.
6. Biziň kompaniýamyz, abraýly milli CNAS kepillendirilen laboratoriýasy bilen bäsleşýän iň täze laboratoriýa desgasyna eýedir.Milli, Europeanewropa we beýleki ulanylýan ülňülere laýyklykda suw we gaz klapanlarymyzda giňişleýin synag synaglaryny geçirmek üçin enjamlaşdyrylan.Çig mallary seljermekden başlap, önüm maglumatlary synagyndan we durmuş synagyndan başlap, standart synag enjamlarymyzyň doly toplumy önümlerimiziň ähli möhüm taraplarynda ýokary hilli gözegçiligi gazanmaga mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, kompaniýamyz ISO9001 hil dolandyryş ulgamyny buýsanç bilen goldaýar.Hiliň barlagyny gurmak we müşderileriň ynamyny gazanmak durnukly hiliň düýbünde kök urandygyna berk ynanýarys.Önümlerimizi halkara ülňülerine laýyk barlamak we pudagyň ösüşlerinden habarly bolmak bilen, içerki we daşarky bazarlarda berk orny eýeleýäris.

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. 20-den gowrak ýasama maşyn, 30-dan gowrak dürli klapan görnüşi, HVAC önümçilik turbinalary, 150-den gowrak kiçi CNC maşynlary, 6 el bilen gurnama liniýalary, 4 awtomatiki gurnama liniýalary we ösen önümçilik enjamlarynyň giňişleýin toplumyndan ybarat ygtybarly infrastruktura bilen kompaniýa berk hil ülňülerini we önümçilige ünsli gözegçilik etmek meselesinde tutanýerlidir.Biziň üýtgewsiz yhlasymyz, gymmatly müşderilerimize çalt jogaplary we iň ýokary kalibrli ajaýyp hyzmaty bermäge mümkinçilik berýär.
2. Müşderiniň çyzgylaryny we nusgalaryny esas hökmünde ulanmak bilen, köp sanly önüm öndürmek üçin köp taraplylyga eýe bolýarys.Mundan başga-da, ep-esli sargyt mukdary üçin, müşderilerimize peýdaly çykdajyly çözgüt hödürläp, galyndy çykdajylarynyň zerurlygyny aradan aýyrýarys.
3. Hyzmatdaşlygyň ähmiýetini ykrar edip, OEM / ODM gaýtadan işlemegine mähirli garşylaýarys.Müşderilerimiziň özboluşly görnüşlerini hakykata öwürmek mümkinçiligini tüýs ýürekden kabul edýäris, tekliplerimizi aýratyn talaplaryna we isleglerine laýyklaşdyrýarys.
4. Müşderilerimize ilkinji gezek tejribe bermegiň ähmiýetini bilip, nusgalary we synag sargytlaryny höwes bilen kabul edýäris.Şeýle haýyşlary ýerine ýetirmek bilen, müşderileriň kanagatlanmagyna we ynam esasynda dowamly gatnaşyklary ösdürmäge çalyşýarys.

Marka hyzmaty

STA "müşderiler üçin hemme zat, müşderi bahasyny döretmek" hyzmat pelsepesine eýerýär, müşderiniň isleglerine ünsi jemleýär, birinji derejeli hil, tizlik we garaýyş bilen "müşderiniň garaşyşlaryndan we önümçilik standartlaryndan ýokary" hyzmat maksadyna ýetýär.

önüm-img-1
önüm-img-2
önüm-img-3
önüm-img-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary