sahypa-baş

önüm

STA Öý tebigy gaz turbageçirijisi Fireangyn gaz turbageçirijisi Bürünç gaz şar wolwet temperatura diapazony, gurnama usuly

gysga düşündiriş:

Gaz şar klapan, gaz geçirijileriniň iş gurşawyna has gowy uýgunlaşyp bilýän ýörite dizaýn bilen klapan görnüşidir.Adatça gaz geçiriji we gözegçilik ulgamlarynda ulanylýar.
Aşakda gaz şar klapanlarynyň önüm beýany we ulanylyş meýdany bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

s1100 (2)
s1100 (3)

Önümiň beýany

Gaz şar klapanlary, adatça, sferalar, klapan örtükleri, klapan sapaklary we klapan oturgyçlary ýaly böleklerden durýar.Sferalar, gaz akymyna gözegçilik etmek üçin aýlanýar.Onuň aýratynlyklary gowy möhürlenmegi, çalt açylmagyny we ýapylmagyny, ýönekeý gurluşyny, ýeňil agramyny, güýçli howa geçirijiligini we poslama garşylygy öz içine alýar.

Programma meýdany

Gaz şar klapanlary, şäher gaz geçirijileri, tebigy gaz geçiriji turbalary, suwuklandyrylan nebit saklaýjy baklar we beýleki ýataklar ýaly gaz geçiriş we gözegçilik ulgamlarynda giňden ulanylýar.Esasan gaz geçirmek, gözegçilik we kadalaşdyrmak üçin ulanylýar, gaz üpjünçiliginiň durnuklylygyny we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin gaz basyşyny awtomatiki sazlap bilýär.Mundan başga-da, gaz şarlary, nebit, himiýa, metallurgiýa, derman we azyk ýaly pudaklarda turbageçirijilere gözegçilik etmek üçin hem ulanylyp bilner.Bu önümiň CE şahadatnamasy bar.

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň?

1. Biz bu pudakda ussatlygymyz we tejribämiz bilen tanalýan, 1984-nji ýyldan başlap baý mirasy bolan abraýly klapan öndürijisidiris.
2. Bir million toplumyň täsirli aýlyk önümçilik kuwwaty, çalt we netijeli hyzmaty üpjün edip, sargytlary çalt bermäge mümkinçilik berýär.
3. Öndürýän her bir klapan, öndürijiligini we ygtybarlylygyny kepillendirmek üçin aýratyn aýratyn synagdan geçýär.
4. Gaty hil gözegçiligi çärelerine we wagtynda eltip bermek baradaky üýtgewsiz ygrarlylygymyz, önümlerimiziň ygtybarly we durnukly bolmagy üçin abraýyny üpjün edýär.
5. Müşderilerimize mynasyp ünsi almagyny üpjün etmek bilen, satuwdan öňki tapgyrdan başlap, satuwdan soňky goldawa çenli täsirli we täsirli aragatnaşygy ileri tutýarys.
6. Döwrebap laboratoriýa desgalarymyz, meşhur CNAS akkreditlenen barlaghanalary bilen deňdir.Bu, milli, Europeanewropa we beýleki halkara ülňülerine eýerip, önümlerimizde giňişleýin synag synaglaryny geçirmäge mümkinçilik berýär.Suw we gaz klapanlary üçin standart synag enjamlarynyň doly toplumy bilen enjamlaşdyrylan çig maly üns bilen seljerýäris, önüm maglumatlary barlaýarys we durmuş synagyny geçirýäris.Önümlerimiziň her bir möhüm tarapyna yhlas bilen üns bermek bilen, ýokary hilli gözegçilik edýäris.Mundan başga-da, kompaniýamyz hiliň barlagyna ygrarlylygymyzy görkezip, giňden tanalýan ISO9001 hil dolandyryş ulgamyny kabul etdi.Müşderileriň ynamyny artdyrmak üçin yzygiderli hil ülňüleriniň esasydygyna berk ynanýarys.Bu maksat bilen, halkara synag ülňülerine berk eýerýäris we içerki we halkara bazarlarda bäsdeşlik ukybymyzy üpjün edip, pudak ösüşinde öňdäki hatarda durýarys.

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. Biziň kompaniýamyz 20-den gowrak ýasama maşyn, 30-dan gowrak dürli klapan görnüşi, HVAC önümçilik turbinalary, 150-den gowrak kiçi CNC maşynlary, 6 el bilen gurnama liniýalary, 4 awtomatiki gurnama liniýalary we toplumlaýyn toplumy öz içine alýan köp sanly önümçilik çeşmelerine eýe. pudagymyzda ösen önümçilik enjamlary.Qualityokary hilli ülňülere we berk önümçilige gözegçilik etmegimiziň müşderilere çalt duýgurlygy we ajaýyp hyzmaty hödürlemäge mümkinçilik berýändigine doly ynanýarys.
2. Müşderi tarapyndan berlen çyzgylara we nusgalara esaslanyp, köp sanly önüm öndürmek mümkinçiligimiz bar.Mundan başga-da, ep-esli sargyt mukdary üçin, müşderilerimiz üçin tygşytly çözgüdi üpjün edip, galyndy çykdajylaryna bolan zerurlygy aradan aýyrýarys.
3. Müşderilerimiz bilen aýratyn talaplaryny we isleglerini ýerine ýetirmek üçin hyzmatdaşlygyň ähmiýetini bilip, OEM / ODM gaýtadan işlemegini mähirli garşylaýarys.
4. Müşderilere önümlerimiziň hilini we mümkinçiliklerini başdan geçirmäge mümkinçilik berýändigine ynanýandygymyz üçin, nusga sargytlaryny we synag sargytlaryny höwes bilen ýerleşdirýäris.Müşderini kanagatlandyrmak üçin üýtgewsiz yhlasymyz, amallarymyzyň her ugrunda garaşylýanlardan yzygiderli geçmäge iterýär.

Marka hyzmaty

STA "müşderiler üçin hemme zat, müşderi bahasyny döretmek" hyzmat pelsepesine eýerýär, müşderiniň isleglerine ünsi jemleýär, birinji derejeli hil, tizlik we garaýyş bilen "müşderiniň garaşyşlaryndan we önümçilik standartlaryndan ýokary" hyzmat maksadyna ýetýär.

önüm-img-1
önüm-img-2
önüm-img-3
önüm-img-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary