sahypa-baş

habarlar

Açar sözler: Güýçli berkligi bürünç Y görnüşli süzgüçli klapanlar, gowy möhürleme öndürijiligi we ýokary temperatura garşylygy, bürünç Y görnüşli süzgüç klapan.

Önümiň beýany:
Bürünç Y görnüşli süzgüçli klapan, suwuklygy dolandyrýan klapan.Esasan enjamlaryň we ulgamlaryň kadaly işlemegini goramak üçin çökündiler, bölejikler we hapalar ýaly gaty bölejikleriň turbageçiriji ulgamyna girmeginiň öňüni almak üçin ulanylýar.
Gurluşy: Y görnüşli süzgüçli klapanyň klapan korpusy Y görnüşli gurluşa eýe.Süzgüç ekrany bilen süzgüç silindrinden geçýär.Suwuklyk süzgüç silindrinden geçende, gaty bölejikler süzgüç silindriniň ýokarky böleginde deň paýlanýar we şeýlelik bilen süzgüç gazanýar.Klapan gapagy we klapan baldagy bilen enjamlaşdyrylan we suwuklygyň kommutasiýa we süzülmesi klapan baldagyny aýlamak arkaly dolandyrylýar.
Süzgüç funksiýasy: Öý bürünç Y görnüşli süzgüçli klapan, öý suwundaky hapalary, çökündileri, bölejikleri we beýleki gaty bölejikleri netijeli süzüp, suwy has arassalaýar we maşgalalar üçin ygtybarly we ygtybarly suw gurşawyny üpjün edip biler.
Basyş derejesi: Öý hojalygynyň bürünç Y görnüşli süzgüçli klapanlary, adatça, öý suwunyň basyş aralygy üçin amatly we öý suw ulgamlarynyň adaty basyşyna çydap bilýär.
Gurmak aňsat: Öý bürünç Y görnüşli süzgüçli klapan, gurmak we goldamak aňsat bolan turbageçiriji birikdiriş usulyny kabul edýär.Umumy baglanyşyk usullary, ulanyjylaryň özleri gurmak ýa-da çalyşmak üçin amatly sapakly birikmeleri ýa-da çalt birikdirijileri öz içine alýar.

4008-1

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň:
1. Professional klapan öndürijisi, 1984-nji ýylda döräpdir
2. Çalt eltip, 1 million toplumyň aýlyk önümçilik kuwwaty
3. Klapanlarymyzyň her biri synagdan geçiriler
4. Ygtybarly we durnukly hili üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi we wagtynda eltip bermek
5. Satuwdan öňki satuwdan soň öz wagtynda jogap we aragatnaşyk
6. Kompaniýanyň laboratoriýasy milli CNAS kepillendirilen laboratoriýasy bilen deňeşdirilýär we önümlerde milli, Europeanewropa we beýleki standartlara laýyklykda synag synaglaryny geçirip biler.Suw we gaz klapanlary üçin çig mal derňewinden başlap, önüm maglumatlary synagyna we durmuş synagyna çenli standart synag enjamlarynyň doly toplumy bar.Kompaniýamyz önümlerimiziň her möhüm böleginde ýokary hilli gözegçiligi gazanyp biler.Kompaniýa ISO9001 hil dolandyryş ulgamyny kabul edýär.Hil kepilligi we müşderileriň ynamy durnukly hile esaslanýar diýip hasaplaýarys.Diňe önümleri halkara ülňülerine laýyklykda barlamak we dünýäniň depginini yzarlamak bilen içerki we daşarky bazarlarda berk aýak gurup bileris.

4008-2

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary
Kompaniýada 20-den gowrak ýasama maşyn, 30-dan gowrak dürli klapan, HVAC önümçilik turbinalary, 150-den gowrak kiçi CNC maşyn gurallary, 6 el bilen gurnama liniýasy, 4 awtomatiki gurnama liniýasy we şol bir pudakda ösen önümçilik enjamlary bar.Qualityokary hilli ülňüler we berk önümçilik gözegçiligi bilen müşderilere gyssagly jogap we ýokary derejeli hyzmat berip biljekdigimize berk ynanýarys.
2. Müşderiniň çyzgylaryna we nusgalaryna esaslanyp dürli önüm öndürip bileris,
Sargyt mukdary köp bolsa, galyndy çykdajylaryna zerurlyk ýok.
3. OEM / ODM gaýtadan işlemegine hoş geldiňiz.
4. Nusgalary ýa-da synag buýruklaryny kabul ediň.

Marka hyzmatlary
STA “müşderiler üçin hemme zat, müşderi bahasyny döretmek” hyzmat pelsepesine eýerýär, müşderiniň isleglerine ünsi jemleýär we birinji derejeli hil, tizlik we garaýyş bilen “müşderiniň garaşyşlaryndan we önümçilik standartlaryndan ýokary” hyzmat maksadyna ýetýär.

4008-3


Iş wagty: 25-2023-nji sentýabr