sahypa-baş

habarlar

Garaşsyz laboratoriýa!Milliondan gowrak maýa goýuň!

Zhejiang Standard Valve Company, klapanlary we ýyladyş ulgamlaryny öndürijidir, müşderilere ýokary hilli önümler we hyzmatlar hödürlemegi maksat edinýäris.Häzirki döwürdäki gazaply bazar bäsleşiginde önümiň hili bazaryň we müşderileriň ynamyny gazanmagyň açarydygyny bilýäris.

Bu maksat bilen, milli standartlary, Europeanewropa ülňülerini we önümler üçin beýleki ülňüleri synag synaglaryny geçirip bilýän milli CNAS sertifikat barlaghanamyz bar.Suw klapanlary, howa klapanlary we ýyladyş ulgamlary we ş.m. üçin standart synag enjamlarynyň doly toplumy bilen üpjün edildi.

Çig mal derňewinden başlap önümiň öndürijilik maglumatlary synagyna, önümiň ömrüniň synagyna çenli önümiň her möhüm baglanyşygyna hil gözegçiliginde elimizden gelenini edip bileris.Bu, öndürýän her önümimiziň ýokary standartlara we ýokary hilli talaplara laýyk gelmegini üpjün edýär.

Laboratoriýa enjamlaryny täzelemek uly maýa goýum bolar, ýöne synaglaryň takyklygyny we takyklygyny ýokarlandyrmak bilen bir hatarda laboratoriýanyň öndürijiligini we netijeliligini ýokarlandyryp biler.Laboratoriýada dogry synag synaglaryna ýetmegiň dogry gurallary we enjamlary.

habarlar-3-1

Mundan başga-da, kompaniýamyz ISO9001 hil dolandyryş ulgamyny ornaşdyrýar.Elmydama hiliň kepili we müşderiniň ynamy önümiň durnukly hiline esaslanýar diýip hasaplaýarys.Diňe önümleri halkara ülňülerine laýyklykda barlamak we dünýäniň depginini yzarlamak bilen içerki we daşarky bazarlarda berk aýak gazanyp, ep-esli ösüş gazanyp bileris.

Toparymyz has kämil önümleri yzygiderli öwrenýär we ösdürýär, tejribeli inersenerlerden we hünärmen tehniklerden durýar.Önümçiligiň netijeliligini we dolandyryş derejesini ýokarlandyrmagy dowam etdirýäris we has ýokary hilli önümler we has gowy hyzmatlar bilen müşderileriň ynamyny we saýlamagyny gazanýarys.

Geljekde müşderiler üçin has uly gymmatlyk dörederis we jemgyýete has köp goşant goşarys, elmydama hil, hyzmat, innowasiýa we ösüşe ygrarly bolarys!


Iş wagty: 10-2023-nji maý