sahypa-baş

habarlar

Bürünç derwezesi klapan, gyzgyn we sowuk suw ulgamlary we suw üpjünçiligi ulgamlary ýaly turbalary dolandyrmak we kesmek üçin ulanylýar

Önümiň beýany:

Bürünç derwezeli klapanlar, adatça suwuklyklaryň ýa-da gazlaryň akymyny kesmek ýa-da gözegçilik etmek üçin ulanylýan ygtybarly we çydamly turba dolandyryş enjamlarydyr.
Material: Bürünç derwezäniň klapanynyň esasy bölegi Hpb57-3, CW617N ýaly ýokary hilli bürünç materialdan ýasalýar…
Gurluşy: Bürünç derwezeli klapan, klapan korpusynyň kesiji elementi hökmünde derwezäniň plastinkasyny ulanýar we derwezäniň plastinkasyny galdyryp, orta akymyna gözegçilik edýär.Gurnama usullary sapakly baglanyşykdyr.
Işleýiş usuly: Bürünç derwezeli klapanlar, adatça el bilen işleýär we el bilen ýa-da tutawaç arkaly açylýar we ýapylýar.
Ölçeg aralygy: Bürünç derwezeli klapanlar dürli ululykda (1/2 ″, 3/4 ″, 1 ″, 1 1/4 ″, 1 1/2 ″, 2 ″, 2 1/2 ″, 3 ″ , 4 ″) we dürli turba ulgamlarynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin basyş reýting opsiýalary.

4012-3

Näme üçin STA-ny hyzmatdaş hökmünde saýlaň:

1. Professional klapan öndürijisi, 1984-nji ýylda döräpdir
2. Çalt eltip, 1 million toplumyň aýlyk önümçilik kuwwaty
3. Klapanlarymyzyň her biri synagdan geçiriler
4. Ygtybarly we durnukly hili üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi we wagtynda eltip bermek
5. Satuwdan öňki satuwdan soň öz wagtynda jogap we aragatnaşyk
6. Kompaniýanyň laboratoriýasy milli CNAS kepillendirilen laboratoriýasy bilen deňeşdirilýär we önümlerde milli, Europeanewropa we beýleki standartlara laýyklykda synag synaglaryny geçirip biler.Suw we gaz klapanlary üçin çig mal derňewinden başlap, önüm maglumatlary synagyna we durmuş synagyna çenli standart synag enjamlarynyň doly toplumy bar.Kompaniýamyz önümlerimiziň her möhüm böleginde ýokary hilli gözegçiligi gazanyp biler.Kompaniýa ISO9001 hil dolandyryş ulgamyny kabul edýär.Hil kepilligi we müşderileriň ynamy durnukly hile esaslanýar diýip hasaplaýarys.Diňe önümleri halkara ülňülerine laýyklykda barlamak we dünýäniň depginini yzarlamak bilen içerki we daşarky bazarlarda berk aýak gurup bileris.

4012-2

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary

Kompaniýada 20-den gowrak ýasama maşyn, 30-dan gowrak dürli klapan, HVAC önümçilik turbinalary, 150-den gowrak kiçi CNC maşyn gurallary, 6 el bilen gurnama liniýasy, 4 awtomatiki gurnama liniýasy we şol bir pudakda ösen önümçilik enjamlary bar.Qualityokary hilli ülňüler we berk önümçilik gözegçiligi bilen müşderilere gyssagly jogap we ýokary derejeli hyzmat berip biljekdigimize berk ynanýarys.
2. Müşderiniň çyzgylaryna we nusgalaryna esaslanyp dürli önüm öndürip bileris,
Sargyt mukdary köp bolsa, galyndy çykdajylaryna zerurlyk ýok.
3. OEM / ODM gaýtadan işlemegine hoş geldiňiz.
4. Nusgalary ýa-da synag buýruklaryny kabul ediň.

4012-1

Marka hyzmatlary

STA “müşderiler üçin hemme zat, müşderi bahasyny döretmek” hyzmat pelsepesine eýerýär, müşderiniň isleglerine ünsi jemleýär we birinji derejeli hil, tizlik we garaýyş bilen “müşderiniň garaşyşlaryndan we önümçilik standartlaryndan ýokary” hyzmat maksadyna ýetýär.


Poçta wagty: 11-2023-nji oktýabr